Ερευνητική Πολιτική

Πρόταση εξειδίκευσης ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

Εισαγωγικά

Η ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής αποτελεί στρατηγικό στόχο του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, ο οποίος καταγράφεται και στο Στρατηγικό Σχέδιο που έχει εκπονηθεί από τον Ιούνιο του 2013. Η επίτευξη παραγωγής αξιόλογων ερευνητικών αποτελεσμάτων είναι ιδιαίτερης σημασίας διότι

  • Η ποιότητα στην έρευνα συνδέεται άρρηκτα με την ποιότητα στην παρεχόμενη διδασκαλία
  • Η ερευνητική παραγωγή αξιολογείται σε επίπεδο Τμήματος, Σχολής όσο και Ιδρύματος και αντανακλά σε μεγάλο βαθμό το επιστημονικό αποτύπωμα του Τμήματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
  • Η επιτυχημένη πορεία σε νευραλγικούς τομείς της έρευνας που αφορούν την επιστήμη της Πληροφορικής αποτελεί σημαντική βάση προσέλκυσης πόρων που αφορούν στην υλοποίηση αναπτυξιακών και ερευνητικών προγραμμάτων

Το Τμήμα έχει αντιληφθεί τις αντικειμενικές δυσκολίες υπό τις οποίες καλείται να εντατικοποιήσει τις δράσεις προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης του ερευνητικού έργου. Σε γενικές γραμμές το Τμήμα δε διαθέτει αξιόλογες εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή έρευνας. Ακόμα και τα γραφεία των καθηγητών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό δεδομένου ότι το κάθε γραφείο αντιστοιχεί σε δύο έως τρία μέλη ΕΠ. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι το ωράριο των μελών ΕΠ είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο με πολύωρο διδακτικό έργο. Ανασταλτικός παράγοντας για την ποιοτική αναβάθμιση του ερευνητικού αποτελέσματος του Τμήματος είναι η μη δυνατότητα οργάνωσης τρίτου κύκλου σπουδών με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Δεδομένων των προβλημάτων, το Τμήμα κατέληξε στην υιοθέτηση συγκεκριμένων δράσεων που ως στόχο έχουν να αμβλύνουν την επίδραση των αρνητικών παραγόντων και να προάγουν την ερευνητική δραστηριότητα των μελών του.

Οι δράσεις αφορούν στη δημιουργία δομών υποδομής που θα συνεισφέρουν στην οργάνωση και το συντονισμό των δραστηριοτήτων για την επίτευξη των επί μέρους στόχων, στην ανάπτυξη διαδικασιών και την αξιοποίηση εργαλείων για την καταγραφή και τη διάχυση του ερευνητικού έργου, στην ενίσχυση των εθνικών και διεθνών ερευνητικών συνεργειών, στον εντοπισμό πλαισίων και ευκαιριών χρηματοδότησης, στην ένταξη της έρευνας στο Προπτυχιακό και τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος, στην ισχυροποίηση της συμμετοχής των μελών του Τμήματος σε επίβλεψη διδακτορικών διατριβών.

Στο πλαίσιο του παρόντος κειμένου, οι ανωτέρω δράσεις αποτυπώνονται για κάθε ένα από τους βασικούς τομείς της ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύματος και τους εξειδικεύουν.

1. Υποστήριξη της έρευνας & διεύρυνση των ερευνητικών συνεργασιών
2. Ανάπτυξη ερευνητικών δομών και εργαστηρίων
3. Ενίσχυση και διεύρυνση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Internationalisation I18n