Ερευνητικά προγράμματα με προσωπική συνεργασία μελών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής με άλλα ιδρύματα

MOOQ: Massive Online Open Education Quality
Ανάκτηση κειμένου και εικόνας με ασφαλή τρόπο σε κατανεμημένα και ασύρματα περιβάλλοντα ειδικού σκοπού
Ανάπτυξη και Βελτίωση Συστημάτων Οικονομικού Προγραμματισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Νοσοκομείων με την χρήση Μηχανογραφημένου Διπλογραφικού Συστήματος, Τμήμα 8 (Υπηρεσίες υποστήριξης 7ης Υ.ΠΕ. – Κρήτη)
Ανάπτυξη λογισμικού επέκτασης Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο. για την χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας αρχικής επιμόρφωσης
Επέκταση λογισμικού Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο. για την διενέργεια των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων ραδιοερασιτεχνών
Κατανεμημένα Συστήματα Ευρείας Κλίμακας – Ανάπτυξη Προηγμένων Πρωτοκόλλων και Εφαρμογές των Διομότιμων Συστημάτων
Analysis of Marine Information for Environmentally Safe Shipping (AMINESS)
eCO-friendly urban Multi-modal route PlAnning Services for Mobile uSers (eCOMPASS)
eCOTOOL: e-COmpetences TOOLs
ELM 2.0: Integrating Learning Outcomes and Competences
European Research initiative to develop Imaging Probes for early In-vivo Diagnosis and Evaluation of response to therapeutic Substances
Holistic Personal public Eco-mobility (HoPE)
KNOWTS
MOBOT - Intelligent Active MObility Assistance RoBOT integrating Multimodal Sensory Processing, Proactive Autonomy and Adaptive Interaction
MPNS COST Action MP1204: TERA-MIR Radiation: Materials, Generation, Detection and Applications
PHASORS: Phase sensitive amplifier systems and Optical Regenerators and their applications
Renewable Mobility Services in Smart Cities (MOVESMART)
ULTRA-STABLE FREQUENCY REFERENCE DISSEMINATION ACROSS COMMERCIALLY DEPLOYED FIBRE NETWORKS
Internationalisation I18n