Ερευνητικά προγράμματα με συντονιστή (Coordinator) το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Ευφυείς Τεχνικές Αναγνώρισης Προτύπων για Δημιουργία Πολυτροπικών Αναπαραστάσεων Αστικού Χώρου (3D-CITY)
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Αποδοτικών Αριθμητικών Μονάδων για μη Συμβατικά Αριθμητικά Συστήματα
Τεχνικές επικοινωνίας και επεξεργασίας δεδομένων σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων και ασύρματα δικτύα αισθητήρων/ενεργοποιητών (PROSENS)
Φωτονικά δίκτυα βασισμένα σε φωτονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα
ECVET-STEP: ECVET for Strengthening Training to Employment Pathways
PHONONIC
COMPASS: Composing Lifelong Learning Opportunity Pathways through Standards-based Services
Internationalisation I18n