Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων VLSI

Κωδικός Μαθήματος: Ν2-7010Β
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2Θ + 1ΑΠ + 1Ε)
Πιστωτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 7ο
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Γενικής Υποδομής
Προαπαιτούμενα:  

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η ολοκλήρωση των γνώσεων των φοιτητών στο αντικείμενο της σχεδίασης κυκλωμάτων τεχνολογίας πολύ υψηλής κλίμακας ολοκλήρωσης (VeryLargeScaleIntegration, VLSI).

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Σχεδιάζουν απλά και σύνθετα συνδυαστικά κυκλώματα με τρανζίστορ τεχνολογίας MOS
 • Αναλύουν τη λειτουργία του MOS τρανζίστορ
 • Σχεδιάζουν κυκλώματα χρησιμοποιώντας τεχνικές μείωσης της κατανάλωσης
 • Σχεδιάζουν ολοκληρωμένα συστήματα υψηλής κλίμακας ολοκλήρωσης χρησιμοποιώντας γλώσσες περιγραφής υλικού
 • ελέγχουν την ορθή λειτουργία κυκλωμάτων VLSI

Περιεχόμενο μαθήματος
 • Γλώσσες περιγραφής υλικού (Verilog, VHDL)
 • Σχεδίαση και υλοποίηση με VHDL και Verilog βασικών κυκλωμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές (προσθετές, πολλαπλασιαστές, ALUs, μνήμες)
 • Σχεδίαση με MOS τρανζίστορ απλών και σύνθετων συνδυαστικών και ακολουθιακών κυκλωμάτων
 • Τεχνολογίες κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων VLSI
 • Ημιαγωγοί
 • Ανάλυση του MOS τρ νζίστορ
 • Μελέτη των χαρακτηριστικών του MOS τρανζίστορ
 • Τεχνικές lowpower
 • Έλεγχος συστημάτων VLSI
 • Εισαγωγή στη χρήση CAD εργαλείων σχεδίασης (MAGIC), Λογικής (IRSIM) και χρονικής (CaZm/H-SPICE) εξομοίωσης VLSI κυκλωμάτων

Βιβλιογραφία
 1. Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων CMOS VLSI Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 9779 Έκδοση: 4η εκδ./2010 Συγγραφείς: Weste Neil H.,Eshraghian Kamran, Δημήτριος Σούντρης, Κ. Πεκμεστζή ISBN: 978-960-718-267-8

Internationalisation I18n