Εξόρυξη Δεδομένων

Κωδικός Μαθήματος: Ν2-7014
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2Θ + 2ΑΠ)
Πιστωτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 7ο
Κατηγορία μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα:  -
Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:

 • Θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις των αρχών, των διαδικασιών και των εφαρμογών της Εξόρυξης Δεδομένων
 • Θα έχουν κατανοήσει βασικούς αλγόριθμους εξόρυξης δεδομένων και θα έχουν αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες υλοποίησης των αλγορίθμων αυτών
 • Θα είναι ικανοί να εφαρμόζουν τις κατάλληλες ανά περίπτωση τεχνικές εξόρυξης δεδομένων.
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Εισαγωγή – Σχετικές έννοιες
 • Τεχνικές Εξόρυξης Γνώσης
 • Προεξεργασία δεδομένων
 • Κατηγοριοποίηση
  • Βασικές έννοιες και αλγόριθμοι
  • Εναλλακτικές τεχνικές
 • Συσταδοποίηση
  • Ιεραρχικοί αλγόριθμοι
  • Διαμεριστικοί αλγόριθμοι
  • Συσταδοποίηση με μη-αριθμητικά δεδομένα
 • Κανόνες συσχετίσεων – Βασικοί έννοιες και αλγόριθμοι
 • Τεχνικές οπτικοποίησης
 • Πρακτικές εφαρμογές
Βιβλιογραφία
 1. P.N. Tan, M. Steinbach, V. Kumar. Εισαγωγή στην Εξόρυξη Δεδομένων, Εκδόσεις Τζιόλα, 2009. (Introduction to Data Mining, Addison Wesley, 2006 ) (Εύδοξος)
 2. Rajaraman, J.D. Ullman, Εξόρυξη από Μεγάλα Σύνολα Δεδομένων, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2014 (Mining of Massive Datasets, Cambridge University Press, 2012)
 3. M. H. Dunham.Data Mining: Εισαγωγικά και Προηγμένα Θέματα Εξόρυξης Γνώσης από Δεδομένα,Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2004 (Data Mining: Introductory and Advanced Topics, Prentice Hall, 2003) (Εύδοξος)
 4. J. Han, M. Kamber, J. Pei, Data Mining : Concepts and Techniques (3rd edition), Morgan Kaufmann, 2011.
 5. M. Kantardzic, Data Mining: Concepts, Models, Methods, and Algorithms, Wiley-IEEE Press, 2002.
 6. I.H. Witten, E. Frank, M.A. Hall, Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, (3rd edition), Morgan Kaufmann, 2011
 7. Μ. Βαζυργιάννης και Μ. Χαλκίδη. Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων, και τον Παγκόσμιο Ιστό, Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός, 2005
 8. Α. Νανόπουλος, Ι. Μανωλόπουλος, Εισαγωγή στην Εξόρυξη και τις Αποθήκες Δεδομένων, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2008
Internationalisation I18n