Ψηφιακές Επικοινωνίες

Κωδικός Μαθήματος: Ν2-6040Β
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2Θ + 2Ε)
Πιστωτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 6ο
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Γενικής Υποδομής
Προαπαιτούμενα:  

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα έχει σαν στόχο να εμβαθύνει τη γνώση των φοιτητών σε θέματα τεχνολογιών φυσικού επιπέδου των σημερινών συστημάτων δικτύων επικοινωνιών τα οποία διδάσκονται οι φοιτητές στο πλαίσιο των μαθημάτων Δίκτυα Υπολογιστών Ι, ΙΙ. Ο στόχος του μαθήματος είναι να αναδείξει τα δομικά στοιχεία σύγχρονων συστημάτων ψηφιακών επικοινωνιών αναλύοντας τη λειτουργία τους και τις αντίστοιχες επιδόσεις σε διάφορους τύπους διαύλων (χαλκός, οπτική ίνα, ασύρματο περιβάλλον, κ.α.).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί τις βασικές έννοιες που καθορίζουν τις επιδόσεις ενός συστήματος ψηφιακής επικοινωνίας (εντροπία πληροφορίας, θόρυβος, εύρος ζώνης, ρυθμός σφαλμάτων, φασματική απόδοση, χωρητικότητα διαύλου).
 • Γνωρίζει τη λειτουργία των δομικών βαθμίδων διαμόρφωσης, κωδικοποίησης πηγής και διαύλου.
 • Είναι σε θέση να διακρίνει τα κύρια χαρακτηριστικά των τεχνικών διαμόρφωσης πλάτους, φάσης, συχνότητας και των πολυσταθμικών παραλλαγών τους (ASK, PSK, FSK, PAM, QAM).
 • Χρησιμοποιεί βασικά εργαλεία προσομοίωσης της λειτουργίας συστημάτων ψηφιακών επικοινωνιών.
 • Αναλύει και υπολογίζει τις επιδόσεις συστημάτων ψηφιακών επικοινωνιών συσχετίζοντας την ποιότητα του καναλιού, με τη φασματική απόδοση και τις ανάγκες σε διόρθωση ή ανίχνευση λαθών.
 • Χρησιμοποιεί βασικό εργαστηριακό εξοπλισμό (παλμογράφος, αναλυτή φάσματος, αναλυτή επικοινωνιών, γεννήτρια παραγωγής αυθαίρετων σημάτων, αναλυτή ρυθμού σφαλμάτων, κ.α.) για τη διακρίβωση των επιδόσεων συστημάτων ψηφιακής μετάδοσης.

Περιεχόμενο μαθήματος
 • Εισαγωγή στις έννοιες των ψηφιακών επικοινωνιών – Διάγραμμα βαθμίδων τηλεπικοινωνιακού συστήματος
 • Χρονική και φασματική ανάλυση τηλεπικοινωνιακών σημάτων
 • Τεχνικές Διαμόρφωσης και Φώρασης (PSK, ASK, FSK και παραλλαγές QAM, σύμφωνη, άμεση φώραση)
 • Δειγματοληψία και κβάντιση.
 • Κωδικοποίηση πηγής – Βασικές έννοιες θεωρίας πληροφορίας
 • Χωρητικότητα καναλιού – Θόρυβος – Λόγος σήματος προς θόρυβο – Φασματική Απόδοση
 • Κωδικοποίηση διαύλου – Προστασία από Λάθη, Γραμμικοί και Συνελικτικοί κώδικες ελέγχου σφαλμάτων.
 • Επισκόπηση σύγχρονων συστημάτων ψηφιακών επικοινωνιών (xDSL, μετάδοση σε οπτική ίνα, 10 G, 100 GEthernet, ασύρματες ζεύξεις)
 • Ανάλυση επιδόσεων συστημάτων με βάση τα προαναφερθέντα.

Βιβλιογραφία
 1. J. Proakis, M. Salehi, Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Εκδόσεις Εταιρία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (2003).
 2. B. Andy, Ψηφιακές Επικοινωνίες, Εκδόσεις Τζιόλα, Εκδόσεις Τζιόλα, (2000).
 3. Χ. Βασιλόπουλος, Δ. Κωτούλας, Δ. Ξενικός, Π. Βούδδας, Γ. Χελιώτης, Γ. Αγαπίου, Τ. Δούκογλου: Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, (2010)
 4. B. Sklar, Ν. Μήτρου, Ψηφιακές επικοινωνίες, εκδόσεις παπασωτηρίου, (2011)

Internationalisation I18n