Επεξεργασία Εικόνας

Κωδικός Μαθήματος: Ν2-6050A
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2Θ + 2Ε)
Πιστωτικές μονάδες: 6
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 6ο
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Γενικής Υποδομής
Προαπαιτούμενα:  

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζει τα είδη των εικόνων, τους τρόπους αναπαράστασής τους και τις βασικές έννοιες στην επεξεργασία και ανάλυση εικόνας
 • γνωρίζει τους βασικούς μετασχηματισμούς εικόνας
 • κατανοεί τη χρησιμότητα της μαθηματικής μορφολογίας σε πλήθος τεχνικών επεξεργασίας δυαδικών εικόνων
 • κατανοεί τη χρησιμότητα της κατάτμησης εικόνας στη διασύνδεση των πεδίων της επεξεργασίας εικόνας και της μηχανικής όρασης
 • αναλύει και να υλοποιεί αλγορίθμους επεξεργασίας εικόνας
 • εφαρμόζει την εμπειρία του στο MATLAB για την επεξεργασία και βελτίωση ψηφιακών εικόνων

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή – Αναπαράσταση και είδη εικόνων – Ψηφιοποίηση εικόνας – Βασικές αρχές ψηφιακών εικόνων (αρχές οπτικής, δειγματοληψία, κβάντιση, γειτονιές εικονοστοιχείων, καθορισμός συνεκτικών περιοχών, μετρικές απόστασης, προβολική γεωμετρία) – Αριθμητικές και λογικές λειτουργίες ψηφιακών εικόνων – Σημειακοί μετασχηματισμοί – Ισοστάθμιση ιστογράμματος – Εξομάλυνση και τονισμός εικόνας με χωρικά φίλτρα – Μετασχηματισμός Fourier – Σχεδίαση φίλτρων στο πεδίο των συχνοτήτων – Μορφολογία εικόνων – Ανίχνευση ακμών, γραμμών, περιγραμμάτων και περιοχών – Κατάτμηση εικόνων – Εφαρμογές.

Εργαστήριο: Εκπαίδευση στο περιβάλλον και την εργαλειοθήκη Επεξεργασίας Εικόνας του MATLAB. Σημειακοί μετασχηματισμοί (αρνητικό εικόνας, μετατροπή σε δυαδική εικόνα, ενίσχυση χρωματικής αντίθεσης). Ισοστάθμιση ιστογράμματος. Αριθμητικές και λογικές πράξεις σε εικόνες (μίξη εικόνων, μάσκες). Συνέλιξη. Τονισμός, εξομάλυνση εικόνας στο πεδίο του χώρου (βαθυπερατά – υψιπερατά φίλτρα, φίλτρα μεσαίας τιμής). Εμφάνιση του μέτρου του μετασχηματισμού Fourier μιας εικόνας μέσω λογαριθμικού σημειακού μετασχηματισμού. Φιλτράρισμα στο πεδίο των συχνοτήτων. Μορφολογικά φίλτρα για την επεξεργασία δυαδικών εικόνων. Ανίχνευση ακμών.

Βιβλιογραφία
 1. R.C. GonzalezandR.E. Woods, ΨηφιακήΕπεξεργασίαΕικόνας, Εκδ. Τζιόλα, 2011.
 2. N. Παπαμάρκος, Ψηφιακή Επεξεργασία & Ανάλυση Εικόνας, Εκδ. Γκιούρδας, 2005.
 3. Ν. Βασιλάς, Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Διδακτικές Σημειώσεις, ΤΕΙ Αθήνας, 2004
 4. M. Sonka, V. HlavacandR. Boyle, ImageProcessing, Analysis and Machine Vision, Chapman & Hall, 1993.
 5. K.R. Castleman, Digital Image Processing, Prentice Hall, 1996.
 6. W.K. Pratt, Digital Image Processing, 2nd ed., John Wiley & Sons, 1991.
 7. A.K. Jain, Fundamentals of Digital Image Processing, Prentice Hall, 1989.
 8. D.H. Ballard and C.M. Brown, Computer Vision, Prentice Hall, 1982.

Internationalisation I18n