Ποιότητα & Αξιοπιστία Λογισμικού

Κωδικός Μαθήματος: Ν2-5050Α
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2Θ + 1ΑΠ + 1Ε)
Πιστωτικές μονάδες: 6
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 1ο
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Γενικής Υποδομής
Προαπαιτούμενα:  

Στόχοι μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις απαραίτητες έννοιες των θεωριών ποιότητας και της διασφάλισης της κατά την ανάπτυξη λογισμικού και με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού διαχείρισης διαδικασιών να είναι εφικτή η σχεδίαση και υλοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

Το μάθημα στοχεύει στο να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να:

 • αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές και τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της ποιοτικής ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και το υπόβαθρο των θεωριών ποιότητας
 • να οργανώνουν τη διαχείριση των σχετικών ενεργειών σχεδίασης και ελέγχου επίτευξης της ποιότητας λογισμικού,
 • να διακρίνουν το επίπεδο ωριμότητας σύμφωνα με το μοντέλο CMM καθώς και να κατέχουν τη γενική δομή του προτύπου ISO 90001 και τις διαδικασίες πιστοποίησης.
 • Τέλος να είναι ικανοί να σχεδιάσουν τις γενικές δραστηριότητες ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας με χρήση του businessmodelingtoolADONIS – communityEdition

Περιεχόμενο μαθήματος
 • Εισαγωγή στις βασικές έννοιες ποιότητας και αξιοπιστίας λογισμικού
 • Διαχείριση Ποιότητας Λογισμικού (Ποιότητα Διαδικασιών και Προϊόντων, Σχεδιασμός Ποιότητας. Έλεγχος Ποιότητας, Έλεγχος Ποιότητας)
 • Μοντέλα χαρακτηριστικών ποιότητας και αξιοπιστίας λογισμικού.
 • Μετρήσεις και Μετρικές Λογισμικού
 • Η Διασφάλιση Ποιότητας Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Διοίκηση ολικής ποιότητας και άλλες προσεγγίσεις.
 • Εισαγωγή στην εγκαθίδρυση και αξιοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
 • Μοντέλα ωριμότητας της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού (CMM, SPICE κλπ
 • Το πρότυπο ISO 9000 και η διαδικασία Πιστοποίησης.
 • Εργαλεία Μοντελοποίησης και Αναδιοργάνωσης Διαδικασιών. Εφαρμογές τους
 • Εργαστηριακό Μέρος: Χρήση εργαλείων διαχείρισης διαδικασιών (ADONISCommunityEdition), Σχεδίαση & ανάπτυξη συστήματος διασφάλισης ποιότητας σε μία επιχείρηση ή οργανισμό.

Βιβλιογραφία
 1. Τεχνολογία Λογισμικού (Γιακουμάκης, Διαμαντίδης) εκδ. Σταμούλης
 2. Βασικές αρχές τεχν. Λογισμικού I. Sommervilleεκδ. Κλειδάριθμος (Μετάφραση στα Ελληνικά)
 3. Τεχνολογία Λογισμικού, Θεωρία & Πράξη Τόμος Ι, PFLEEGERS., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ (Μετάφραση στα Ελληνικά)
 4. Σημειώσεις Μαθήματος «Ποιότητα & Αξιοπιστία Λογισμικού», Ιωάννης Χάλαρης 2007
 5. Watt S.Humphrey, “A disciplin for software Engineering”, Carnegie Mellon University, 1995 Addison – Wesley Publishing Company.
 6. Σημειώσεις εργαστηρίου Quali_Learn για τη χρήση του χρησιμοποιούμενου business modeling tool ADONIS – community Edition

Internationalisation I18n