Δικτυακός Προγραμματισμός

Κωδικός Μαθήματος: Ν2-5040Α
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2Θ + 2Ε)
Πιστωτικές μονάδες: 6
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 1ο
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Γενικής Υποδομής
Προαπαιτούμενα:  

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να κατανοήσουν τα προχωρημένα θέματα της γλώσσας Java και του προγραμματισμού στο διαδίκτυο. Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος εντοπίζονται στην:

 • Κατανόηση των τεχνολογιών πρόσβασης σε Βάσης δεδομένων με χρήση JAVA και σε περιβάλλον διαδικτύου
 • Στην χρήση των threads για την υλοποίηση δικτυακών εφαρμογών
 • Εισαγωγή στην τεχνολογία CORBA
 • Χρήση του κατανεμημένου μοντέλου JAVARMI
 • Χρήση δικτυακών κλάσεων sockets για την υλοποίηση clientserver εφαρμογών με java
 • Εισαγωγή στα Web services

Περιεχόμενο μαθήματος
 • Εισαγωγή στο JDBC
 • Εισαγωγή στα JSP / Servlets
 • Java Threads
 • Εισαγωγή στη JAVASCRIPT / CSS / HTML5
 • Το μοντέλο κατανεμημένης επικοινωνίας CORBA
 • Κατανεμημένα αντικείμενα – RMI
 • Web services- SOAP
 • Ασφάλεια και αντικείμενα Java

Βιβλιογραφία
 1. S. WeeraWaranaetal, Αρχιτεκτονική Πλατφόρμας Υπηρεσιών Ιστού
 2. M. Hall, L. Brown, Servlets και σελίδες διακομιστή Java
 3. Cay Horstmann, g. Cornell, Core Java 2, Vol. 2 Advanced Features

Internationalisation I18n