Πληροφορική και Κοινωνία – Τεχνική της Έκφρασης

Κωδικός Μαθήματος: Ν2-7070Α
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2Θ + 2Ε)
Πιστωτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 7ο
Κατηγορία μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα:  

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί επιλογής υποχρεωτικό μάθημα και στις τρεις κατευθύνσεις του προγράμματος σπουδών του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής.

Το μάθημα μπορεί να διαχωριστεί σε δύο διακριτά μέρη, το εργαστηριακό και το θεωρητικό.

Η ύλη του θεωρητικού μαθήματος προσφέρει μια εκτενή ανάλυση σε σχέση με τις εξελίξεις των νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην κοινωνία. Εξετάζονται οι περισσότεροι από τους τομείς στους οποίους εφαρμόζονται και επηρεάζουν οι ΤΠΕ, όπως για παράδειγμα η εκπαίδευση, η υγεία, οι μεταφορές, το περιβάλλον, η διακυβέρνηση, η κοινωνική δικτύωση, κ.ά. Οι ψηφιακές δεξιότητες, το ψηφιακό χάσμα, οι Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας, κα, είναι επίσης κάποια από τα θέματα στα οποία εμβαθύνει το μάθημα. Ταυτόχρονα, οι σπουδαστές ενημερώνονται με τα πλέον επίκαιρα στατιστικά δεδομένα σχετικά με το ρυθμό υιοθέτησής τους σε κάθε έναν από τους ανωτέρω τομείς σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρουσιάζεται επίσης μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με το πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον των ΤΠΕ και τη γεωγραφική κατανομή τους. Δίνεται επίσης ιδιαίτερη έμφαση και παρουσιάζονται συγκεκριμένες προτάσεις για τη χρήση των ΤΠΕ ως μοχλού ανάπτυξης των χωρών. Παρουσιάζονται επίσης οι εξελίξεις στον κάθε χώρο, με αναφορά στα τελευταία ερευνητικά και αναπτυξιακά αποτελέσματα, μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων και εφαρμογών ανά τομέα, ρίχνοντας μια ματιά στην καθημερινότητα και στη ζωή στη μελλοντική κοινωνία. Τέλος, οι σπουδαστές ενημερώνονται εις βάθος για το σύγχρονο ερευνητικό τοπίο και το που οδηγούνται οι εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τα οφέλη αλλά και τις δυσκολίες που φέρνει ο ξέφρενος ρυθμός ανάπτυξης και υιοθέτησης των ΤΠΕ στην κοινωνία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του θεωρητικού μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να:

 • αναγνωρίζουν τα κοινωνικά, ηθικά και πολιτικά ζητήματα από την υιοθέτηση και χρήση των ΤΠΕ
 • γνωρίζουν τις πλέον σύγχρονες εφαρμογές των ΤΠΕ ανά τομέα (π.χ. διακυβέρνηση, υγεία, μεταφορές, πολιτισμό, εκπαίδευση, κοινωνικοποίηση, δικτύωση, περιβάλλον, κοκ)
 • αντιλαμβάνονται τις πιθανές επιπτώσεις των ΤΠΕ (πλεονεκτήματα, οφέλη αλλά και αρνητικές συνέπειες)
 • Γνωρίζουν το που οδηγούνται οι έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο (κεντρικοί άξονες, στοχοθέτηση, κοκ)
 • αντιλαμβάνονται την επίδραση των ΤΠΕ στην ανάπτυξη των χωρών
 • συνδυάζουν τις κοινωνικές επιπτώσεις με τις τεχνολογικές εξελίξεις
 • γνωρίζουν την παρούσα κατάσταση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον παγκόσμιο χάρτη των εξελίξεων σε σχέση με τις ΤΠΕ
 • σχεδιάζουν εφαρμογές και να βλέπουν το μέλλον από μια διαφορετική οπτική γωνία όπου συνδυάζει την τεχνολογική με την κοινωνική πρόοδο
 • αναγνωρίζουν τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας
 • γνωρίζουν την ύπαρξη και σημασία των εκάστοτε προγραμμάτων (π.χ. προγράμματα πλαίσια, ΕΣΠΑ, FP7, HORIZON 202, κοκ) τα οποία ανακοινώνονται τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο

Στο εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος αναπτύσσονται οι δεξιότητες των φοιτητών/τριων σε σχέση με την μεθοδολογία και αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών, την εκπόνηση επιστημονικών εργασιών, την σφαιρική αποτίμηση και περιορισμό ευρέων θεματικών περιοχών, κοκ.

Στόχος του εργαστηριακού μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και έκφρασης από τους σπουδαστές όπως αυτές διαμορφώνονται στο περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Για τον σκοπό αυτό παρουσιάζονται με την μορφή διαλέξεων και μελετών περίπτωσης τα βασικά σημεία της επικοινωνιακής διαδικασίας, της έκφρασης μέσω γραπτού λόγου, της έκφρασης μέσω προφορικού λόγου με παράλληλη αναφορά στο σύγχρονο περιβάλλον. Οι ασκήσεις που ανατίθενται στους σπουδαστές, ατομικές και ομαδικές έχουν ως στόχο, πέραν της ευαισθητοποίησης σε θέματα επιπτώσεων των νέων τεχνολογιών στην Κοινωνία και της δεοντολογίας σε σχέση με την επαγγελματική ηθική, την κατανόηση των παραπάνω εννοιών και την εμπέδωσή τους.

Επίσης, το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος στοχεύει να εντάξει τους φοιτητές/τριες σε έναν πιο επαγγελματικό προσανατολισμό. Εκπαιδεύονται στην ορθή σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, με στόχο την βέλτιστη το δυνατόν παρουσίαση των προσόντων τους. Παρουσιάζονται επίσης θέματα που άπτονται των τεχνικών έκφρασης, όπως της γλώσσας του σώματος και άλλων τεχνικών επικοινωνίας προκειμένου οι φοιτητές/τριες να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε μια συνέντευξη εργασίας ή σε επαγγελματικές συναντήσεις, κλπ. Μαθαίνουν επίσης να δημιουργούν ελκυστικές παρουσιάσεις και να μπορούν να ανταποκριθούν σε ευρύ κοινό, να εργάζονται σε ομάδες και ατομικά, να ερευνούν, κα. Το εργαστηριακό μέρος πραγματοποιείται με μελέτες περίπτωσης (case studies), με βιωματικά εργαστήρια, καθώς και με το ανάλογο θεωρητικό υπόβαθρο.

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, κάθε σπουδαστής/τρια θα είναι σε θέση:

 • να συντάξει μια επιστημονική εργασία με δομημένο τρόπο και να πραγματοποιεί βιβλιογραφική αναζήτηση
 • να παρουσιάσει μια επιστημονική εργασία μέσω διάλεξης και την χρήση εποπτικών μέσων
 • να συντάξει Βιογραφικό Σημείωμα και λοιπά συνοδευτικά έγγραφα για το σύγχρονο επαγγελματικό και επιχειρησιακό περιβάλλον
 • να κατανοήσει τις απαιτήσεις της συνέντευξης επιλογής – πρόσληψης στο σύγχρονο επαγγελματικό και επιχειρησιακό περιβάλλον
 • να ενισχύσει το ομαδικό του πνεύμα και την επικοινωνία μέσα σε περιβάλλον ομάδας

Περιεχόμενο μαθήματος

ΘΕΩΡΙΑ:

 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
 • ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • ΤΠΕ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
 • ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (E-SKILLS)
 • ΤΠΕ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
 • TΠΕ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ (MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS – MDGS)
 • ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ
 • H ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
 • Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
 • ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΠΕ
 • ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
 • ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΤΠΕ
 • ΟΙ ΤΠΕ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:

 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
 • Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
 • ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
 • ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Βιβλιογραφία
 1. Ι. Κουμπούρος, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας & Κοινωνία, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 1η έκδοση, 2012
 2. Mary Ellen Guffey, Dana Loewy, Business Communication: Process & Product, 8th Edition, Cengage Learning, 2013

Internationalisation I18n