Εισαγωγή στην Πληροφορική

Κωδικός Μαθήματος: Ν2-1010
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2Θ + 1ΑΠ +1Ε)
Πιστωτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 1ο
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Γενικής Υποδομής
Προαπαιτούμενα:  

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί μάθημα υποδομής για την επιστήμη της Πληροφορικής. Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή εισαγωγικών και θεμελιωδών γνώσεων της επιστήμης της Πληροφορικής, έτσι ώστε ο φοιτητής να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για την παρακολούθηση της πλειοψηφίας των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, ο φοιτητής:

 • θα αναγνωρίζει και θα είναι σε θέση να περιγράψει μεγάλο μέρος της ορολογίας της Πληροφορικής
 • θα είναι ικανός να χρησιμοποιήσει επαρκώς σε άλλα μαθήματα στη διάρκεια των σπουδών του γνώσεις από την αρχιτεκτονική και τη λειτουργία μιας μηχανής
 • θα γνωρίζει τον τρόπο που αναπαριστώνται και αποθηκεύονται οι πληροφορίες μέσα σε αυτή
 • θα κατανοεί την επεξεργασία των δεδομένων
 • θα έχει βασικές γνώσεις Λειτουργικών Συστημάτων και του ρόλου τους
 • θα γνωρίζει τα Δίκτυα υπολογιστών και τις βασικές τους λειτουργίες
 • θα έχει αποκτήσει γνώσεις για τις επικοινωνίες και τα συστήματα επικοινωνιών
 • θα μπορεί να διαχωρίσει τα διαφορετικά υποδείγματα προγραμματισμού και αντίστοιχα στοιχεία από διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού έτσι ώστε να μπορεί να προχωρήσει στην εκμάθηση νέων γλωσσών προγραμματισμού μη διαδικαστικών
 • θα έχει γενικές γνώσεις από την Τεχνολογία Λογισμικού

Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Εισαγωγή

  1. Η Επιστήμη των Υπολογιστών
  2. Αλγόριθμοι
  3. Η προέλευση και εξέλιξη των υπολογιστικών μηχανών
  4. Ο ρόλος των αλγορίθμων

Μέρος 1ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΣ

 1. Αποθήκευση Δεδομένων

  1. Λογικές πράξεις
  2. Λογικά κυκλώματα (FLIPFLOPS)
  3. Αποθήκευση των bits
  4. Κύρια Μνήμη (ΚΜ)
  5. Μαζική Αποθήκευση
  6. Αναπαράσταση πληροφοριών υπό τη μορφή bits
  7. Το δυαδικό σύστημα
  8. Αποθήκευση ακεραίων
  9. Αποθήκευση κλασμάτων
  10. Συμπίεση δεδομένων
  11. Λάθη επικοινωνίας
 2. Διαχείριση Δεδομένων

  1. Αρχιτεκτονική Υπολογιστή
  2. Γλώσσα Μηχανής
  3. Εκτέλεση Προγράμματος
  4. Αριθμητικές/Λογικές Εντολές
  5. Επικοινωνία με άλλες συσκευές
  6. Άλλες Αρχιτεκτονικές (παράλληλα συστήματα, κλπ.)

Μέρος 2ο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE SW)

 1. Λειτουργικά Συστήματα και Δίκτυα

  1. Εξέλιξη Λειτουργικών Συστημάτων
  2. Αρχιτεκτονική Λειτουργικού Συστήματος
  3. Συντονισμός Δραστηριοτήτων
  4. Χειρισμός Ανταγωνισμού Διεργασιών
  5. Δίκτυα
  6. Το διαδίκτυο
  7. Πρωτόκολλα Δικτύων
  8. Ασφάλεια
 2. Γλώσσες Προγραμματισμού

  1. Ιστορική Αναδρομή
  2. Παραδοσιακός Προγραμματισμός
  3. Διαδικαστικές Μονάδες (Procedular Units)
 3. Τεχνολογία Λογισμικού

  1. Ο κύκλος ζωής λογισμικού.
  2. Μοντέλα τεχνολογίας λογισμικού.
  3. Οργάνωση λογισμικού σε τμήματα.
  4. Μεθοδολογίες σχεδιασμού.

Βιβλιογραφία
 1. Glenn Brookshear J., ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, 10η έκδοση, 2009, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ, ISBN: 978-960-461-270-3.
 2. Καλαφατούδης, Δροσίτης, Κοίλιας, Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ, 2011, ISBN: 978-960-6759-69-7.
 3. Τσουροπλής, Κλημόπουλος, Εισαγωγή στην Πληροφορική, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ, 2005, ISBN: 960-8105-84-6.

Internationalisation I18n