Τηλεπικοινωνίες

Κωδικός Μαθήματος: 6060Β
Τύπος Μαθήματος: Θεωρία και Εργαστήριο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2Θ + 2Ε)
Πιστωτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 6ο
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα:  

Σκοπός μαθήματος

Η παρουσίαση των τεχνολογιών στις οποίες βασίζεται η μετάδοση αναλογικών και ψηφιακών δεδομένων.

Στόχοι μαθήματος

Η αξιόπιστη και αποδοτική μετάδοση των ψηφιακών και αναλογικών δεδομένων βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές και τεχνολογίες. Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει συστηματικά και σε ικανό θεωρητικό επίπεδο την θεωρία των τηλεπικοινωνιών ώστε να κατανοήσει ο σπουδαστής τα σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και την αξιόπιστη μετάδοση ψηφιακών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο σπουδαστής πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Εξηγεί την έννοια της διαμόρφωσης και τη χρησιμότητά της στις τηλεπικοινωνίες
 • Διαμορφώνει γραφικά απλά σήματα σύμφωνα με τις διαμορφώσεις ΑΜ και FM.
 • Διαμορφώνει γραφικά απλά σήματα με τις διαμορφώσεις PAM, PCM, DM
 • Συγκρίνει τις τεχνικές ASK, PSK, FSK
 • Υπολογίζει την εντροπία μιας διακριτής πηγής και την πληροφορία ενός διακριτού μηνύματος
 • Υπολογίζει την πιθανότητα συμβόλων στην έξοδο ενός καναλιού δοθέντων των πιθανοτήτων συμβόλου στην είσοδο και των χαρακτηριστικών του καναλιού
 • Κωδικοποιεί τις εξόδους πηγών σύμφωνα με τους αλγόριθμους κωδικοποίησης Huffman και Shannon-Fano
 • Περιγράφει τη λειτουργία της κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης στους κυκλικούς κώδικες και τους κώδικες συγκερασμού.

Περιγραφή μαθήματος

Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα. Φασματική ανάλυση των σημάτων. Βασικές έννοιες φίλτρων. Decibels. Μέσα μετάδοσης (οπτικές ίνες). Τεχνικές μετάδοσης. Αναλογική διαμόρφωση AM και FM. Δειγματοληψία. Διαμορφώσεις παλμών (PAM, PCM, DM). Ψηφιακή διαμόρφωση (ASK, PSK, FSK). Προστασία από Λάθη. Spread spectrum. Εντροπία και πληροφορία πηγής. Χωρητικότητα καναλιού. Κωδικοποίηση πηγής. Συνελικτικοί (convolutional) κώδικες ελέγχου σφαλμάτων.

Βιβλιογραφία
 1. Αλεξόπουλος Α., Λαγογιάννης Γ., Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών, Αυτοέκδοση, 1987.
 2. Stallings W., Data and Computer Communications, 6th ed., Prentice-Hall, 1999.
 3. Coulth L., Digital and Analog Communication Systems, Prentice Hall, 1997.
 4. Taub H., Schilling D., Principles of Communication Systems, McGraw Hill, 1971.
 5. Hsu H., Analog ad Digital Communications, Schaum’s Outline Series, McGraw Hill, 2003.

Internationalisation I18n