Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Κωδικός Μαθήματος: 7020B
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2Θ + 2Ε)
Πιστωτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 7ο
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα:  

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα έχει ως βασικό σκοπό την εξοικείωση του φοιτητή με τις σύγχρονες τεχνολογίες δικτύων ασύρματων και κινητών επικοινωνιών. Οι διαλέξεις και οι εργαστηριακές ασκήσεις στοχεύουν στο να παρουσιάσουν βασικές έννοιες των συστημάτων ασύρματων και κινητών Επικοινωνιών, την αρχιτεκτονική τους, τις λειτουργικές διαδικασίες τους, τις εφαρμογές τους και τις μελλοντικές τάσεις της εξέλιξής τους σε συνδυασμό με άλλες δικτυακές τεχνολογίες.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Έχει κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες των δικτύων κινητών επικοινωνιών έναντι των συστημάτων σταθερής πρόσβασης ως προς την ποιότητα και χρονομεταβλητότητα του καναλιού αλλά και από πλευράς ασφάλειας.
 • Αντιλαμβάνεται την εξέλιξη των γενεών των δικτύων κινητών και ασύρματων επικοινωνιών.
 • Διακρίνει τις κύριες διαφορές των συστημάτων ασύρματων και κινητών επικοινωνιών σε επίπεδο αρχιτεκτονικής, τεχνολογιών πρόσβασης, επιδόσεων και υπηρεσιών που προσφέρουν.
 • Χρησιμοποιεί βασικά εργαλεία για τη διαστασιολόγηση του δικτύου.
 • Αναλύει και υπολογίζει επιδόσεις των συστημάτων κινητής επικοινωνίας σε διάφορα περιβάλλοντα με τη χρήση μοντέλων ραδιοκάλυψης.
 • Χρησιμοποιεί βασικό εργαστηριακό εξοπλισμό (αναλυτές φάσματος, ασύρματα modem) μελέτης των επιδόσεων συστημάτων ασύρματων επικοινωνιών.

Περιεχόμενα μαθήματος
 1. Εισαγωγή στις τεχνολογίες ασύρματων και κινητών επικοινωνιών
 2. Διάδοση στον ελεύθερο χώρο – φαινόμενα διάδοσης
 3. Τεχνικές αντιστάθμισης φαινομένων διάδοσης (διαλείψεις, πολυδιαδρομική μετάδοση, παρεμβολές, θόρυβος, σκίαση)
 4. Ανάλυση Κυτταρικής Ιδέας. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης (TDMA, FDMA, CDMA, OFDMA, SDMA).
 5. Η έννοια της μεταπομπής, Θεωρία τηλεπικοινωνιακής κίνησης στα Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών. Παράμετροι Αξιολόγησης και Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης της Ποιότητας των Προσφερόμενων Υπηρεσιών (QoS) των Συστημάτων
 6. Επισκόπηση τεχνολογιών ασύρματων τοπικών δικτύων (WiFi)
 7. Επισκόπηση Συστημάτων Κινητών Επικοινωνιών 2ης γενιάς (GSM-900, GSM-1800, GPRS, EDGE)
 8. Επισκόπηση Συστημάτων Κινητών Επικοινωνιών 3ης γενιάς (UMTS, HSPA).
 9. Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών 4ης και 5ης γενιάς – Τεχνολογίες σύγκλισης ασύρματων σταθερών δικτύων.

Βιβλιογραφία
 1. Μ. Θεολόγου (2007): “Δίκτυα Κινητών & Προσωπικών Επικοινωνιών”, Εκδόσεις Τζιόλα.
 2. Α. Κανάτας, Φ. Κωνσταντίνου, και Γ. Πάντος (2008): Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών, Εκδόσεις Παπασωτηρίου.
 3. Χ. Βασιλόπουλος, Δ. Κωτούλας, Δ. Ξενικός, Π. Βούδδας, Γ. Χελιώτης, Γ. Αγαπίου, Τ. Δούκογλου: Δίκτυα Πρόσβασης Νέας Γενιάς, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, (2010)

Internationalisation I18n