Ενσωματωμένα Συστήματα

Κωδικός Μαθήματος: Ν2-6050Β
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2Θ + 2Ε)
Πιστωτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 6ο
Κατηγορία μαθήματος: Μαθήματα Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα:  

Μαθησιακά αποτελεσμάτα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στο αντικείμενο της συσχεδίασης ενσωματωμένων συστημάτων που περιλαμβάνει ανάπτυξη λογισμικού καθώς και σχεδίαση ή επιλογή του κατάλληλου υλικού.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Αξιοποιούν τα λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου
 • Αναλύουν την απόδοση του ενσωματωμένου λογισμικού
 • Αξιοποιούν την τεχνολογία FPGA για το σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων.
 • Αξιοποιούν τις τεχνολογίες Arduino και Rasberry για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ενσωματωμένων συστημάτων
 • Αξιοποιούν το περιβάλλον προγραμματισμού Android για τον προγραμματισμό κινητών ενσωματωμένων συσκευών.

Περιεχόμενο μαθήματος
 • Έννοιες και τεχνικές ενσωματωμένων συστημάτων με χρήση ενσωματωμένων επεξεργαστών arduino, rasberry.
 • Λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου (POSIX, LINUX).
 • Ανάλυση απόδοσης και βελτιστοποίηση ενσωματωμένου λογισμικού.
 • Γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL και σχεδίαση σε FPGA.
 • Περιβάλλον Android και προγραμματισμός κινητών ενσωματωμένων συσκευών

Βιβλιογραφία
 1. Wolf W., Αρχές Σχεδίασης Ενσωματωμένων Υπολογιστικών Συστημάτων, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2008.

Internationalisation I18n