Επιχειρησιακή Έρευνα

Κωδικός Μαθήματος: Ν2-7080Α
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 5 (3Θ + 2ΑΠ)
Πιστωτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 7ο
Κατηγορία μαθήματος:  
Προαπαιτούμενα:  

Μαθησικά αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό αποτελεί την πρώτη γνωριμία των φοιτητών με τις τεχνικές της επιχειρησιακής έρευνας και της θεωρίας (στήριξης) αποφάσεων. Η ύλη του μαθήματος έχει διαμορφωθεί με τρόπο ώστε να προκαλεί το ενδιαφέρον του φοιτητή αφού σημαντικό κομμάτι της αφορά εφαρμογές οι οποίες αντιμετωπίζονται από τις τεχνικές αυτές. Οι φοιτητές “οδηγούνται” στο να κατανοήσουν την χρησιμότητα των μεθόδων που διδάσκονται στο μάθημα και έτσι αφομοιώνουν καλύτερα το θεωρητικό σκέλος των τεχνικών αυτών. Επίσης, στα πλαίσια των ασκήσεων πράξης, οι φοιτητές ενθαρρύνονται να υλοποιήσουν τις αλγοριθμικές τεχνικές που διδάσκονται στα πλαίσια του μαθήματος ώστε να αποκτήσουν βαθύτερη εξοικείωση και να εμπεδώσουν την εφαρμογή τους σε πρακτικές εφαρμογές. Αυτό αποτελεί και κύριο στόχο του μαθήματος: η εφαρμογή των θεωρητικών τεχνικών σε πραγματικά προβλήματα τα οποία είναι πολύ πιθανό να προκύψουν κατά την μελλοντική επαγγελματική δραστηριότητα του φοιτητή.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • έχει κατανοήσει τις βασικές τεχνικές της επιχειρησιακής έρευνας και της θεωρίας αποφάσεων,
 • υλοποιήσει τους αλγόριθμους που διδάσκονται στα πλαίσια του μαθήματος
 • μπορεί να εφαρμόσει τις τεχνικές που διδάσκεται σε πραγματικά προβλήματα,
 • συνεργάζεται με χρήστες, στα πλαίσια μίας επιχείρησης, προκειμένου να ενσωματώσει λύσεις που βασίζονται σε μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας σε χρησιμοποιούμενο πληροφοριακό σύστημα διοίκησης.

Περιεχόμενο μαθήματος

Mαθηματικός Προγραμματισμός, Γραμμικός Προγραμματισμός – Γραμμικά Μοντέλα. Μέθοδοι επίλυσης Γραμμικών Μοντέλων. Δυναμικός Προγραμματισμός. Θεωρία παιγνίων, ουρές αναμονής. Προσομοίωση.

Βιβλιογραφία
 1. Σαπουντζής Κ., Τεχνικές Επιχειρησιακής Ερευνας A΄, Εκδόσεις Σταμούλη, Πειραιάς, 1992.
 2. Υψηλάντης Παντελής, Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα, 2007.
 3. Κολέτσος Ι, Στογιάννης Δ., Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα, 2012.
 4. Wagner H.M., Principles of Operations Research, Prentice Hall, 1972.
 5. Williams H.P., Model Building in Mathematical Programming, John Wiley and Sons, 1985.
 6. Vajda S., Mathematical Programming, Addison-Wesley, 1961.
 7. Taha H., Operations Research: An Introduction, MacMillan, 1987.
 8. Hillier and Lieberman, Introduction to Operations Research, Holden-Day, Inc.San Francisco, 1986

Internationalisation I18n