Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδακτική της Πληροφορικής

Κωδικός Μαθήματος: Ν2-7040Α
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2Θ + 2Ε)
Πιστωτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 7ο
Κατηγορία μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα:  

Σκοπός μαθήματος

Το μάθημα αναφέρεται σε θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού με έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών ως εργαλείου διδασκαλίας και μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται παραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις που σχετίζονται με τις θεωρίες μάθησης, τα διδακτικά μοντέλα, τις εκπαιδευτικές τεχνικές και τις μαθησιακές τεχνολογίες. Επίσης, συζητούνται ειδικά θέματα διδακτικών προσεγγίσεων που αφορούν στις ιδιαιτερότητες της διδασκαλίας του αντικείμενου της Πληροφορικής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο ρόλο του εκπαιδευτικού λογισμικού και των διαδικτυακών συστημάτων μαθησιακής τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία και εξετάζονται οι παιδαγωγικές, διδακτικές, αλλά και τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να διέπουν το σχεδιασμό τους και χρησιμοποιούνται στη διαμόρφωση κριτηρίων για την αξιολόγησή τους. Τέλος, παρουσιάζονται οι Ευρωπαϊκές και διεθνείς δράσεις τυποποίησης για την υλοποίηση διαλειτουργικών συστημάτων μαθησιακής τεχνολογίας. Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε σχέση με τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού σχεδιασμού και οργάνωσης της διδασκαλίας του αντικειμένου της πληροφορικής, με παραδοσιακές και σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές, καθώς και μέσω της ένταξης των συστημάτων μαθησιακής τεχνολογίας στο πλαίσιο των μαθησιακών περιβαλλόντων.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

 • Περιγράφουν τις βασικές θεωρίες μάθησης και να επεξηγούν τα σχετικά διδακτικά μοντέλα.
 • Υλοποιούν εκπαιδευτικά σχέδια και να επιλέγουν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές
 • Χρησιμοποιούν διδακτικές μεθόδους κατάλληλες για τη διδασκαλία του αντικειμένου της πληροφορικής
 • Σχεδιάζουν και υλοποιούν κατάλληλο μαθησιακό υλικό
 • Οργανώνουν δραστηριότητες αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • Αξιολογούν εκπαιδευτικό λογισμικό με στόχο την ένταξή του στη μαθησιακή διαδικασία, βασιζόμενοι σε αρχές και καλές πρακτικές σχεδιασμού εκπαιδευτικού λογισμικού
 • Χρησιμοποιούν και να εκτιμούν τα συστήματα μαθησιακής τεχνολογίας, ως βασικά εργαλεία για τον εμπλουτισμό των μαθησιακών περιβαλλόντων και την αύξηση του εύρους επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτών-εκπαιδευόμενων
 • Αξιοποιούν τα διεθνή πρότυπα μαθησιακών τεχνολογιών
 • Εκτιμούν τις ερευνητικές τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία.

Περιεχόμενο μαθήματος
 • Εκπαίδευση & Τεχνολογία: τι είναι η Εκπαιδευτική τεχνολογία και πως μπορεί να υποστηρίξει τη διδασκαλία και τη μάθηση (Θεωρίες μάθησης, Οργάνωση μαθημάτων, Εκπαιδευτικές τεχνικές)
 • Μέσα διδασκαλίας & νέες τεχνολογίες. Ο υπολογιστής ως εργαλείο μάθησης
 • Η Πληροφορική ως αντικείμενο μάθησης. Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική
 • Εκπαιδευτικό λογισμικό: Σχεδιασμός & αξιολόγηση
 • Διαδικτυακό εκπαιδευτικό λογισμικό. Τηλεκπαίδευση. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων.
 • Συστήματα και πρότυπα Μαθησιακής Τεχνολογίας
 • Αποθετήρια Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων
 • Σύγχρονες ερευνητικές τάσεις στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Βιβλιογραφία
 1. Newby Timothy J., Stepich Donald A., Lehman James D., Russel James D., Εκπαιδευτική τεχνολογία για διδασκαλία και μάθηση, Εκδόσεις Επίκεντρο, 2009.
 2. O’Dick W., Carey L., O’Carey J., The Systematic Design of Instruction, 6th ed., 1990.
 3. MacDonald J., Blended Learning and Online Tutoring: A Good Practice Guide, Gower, 2005

Internationalisation I18n