Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Κωδικός Μαθήματος: Ν2-2010
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 5 (3Θ + 2Ε)
Πιστωτικές μονάδες: 6
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 2ο
Κατηγορία μαθήματος: Μάθημα Ειδικής Υποδομής
Προαπαιτούμενα: Προγραμματισμός Υπολογιστών

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση θεμελίων στην αντικειμενοστραφή σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού μέσω της γλώσσας υλοποίησης C++. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

 • Εξηγούν τις βασικές έννοιες του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και τον τρόπο υλοποίησής τους στη γλώσσα C++
 • Διαβάζουν και τροποποιούν καλά ορισμένα C++ προγράμματα
 • Κάνουν ορθές επιλογές αντικειμενοστραφούς σχεδίασης για μικρά και μεσαία λογισμικά συστήματα
 • Υλοποιούν προγραμματιστικές λύσεις που ενσωματώνουν χαρακτηριστικά κληρονομικότητας και πολυμορφισμού.
 • Υλοποιούν ορθό, αρθρωτό, επαναχρησιμοποιήσιμο και συντηρήσιμο κώδικα Αναπτύσσουν προγραμματιστικές λύσεις με χρήση τυποποιημένων γλωσσικών κατασκευών της C++, αλλά και χαρακτηριστικών όπως οι μετατροπές τύπων, οι εξαιρέσεις και τα πρότυπα συναρτήσεων/κλάσεων.

Περιεχόμενο μαθήματος
 • Αρχές και μηχανισμοί αντικειμενοστραφούς ανάλυσης και σχεδίασης λογισμικού.
 • Επισκόπηση του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού στη γλώσσα C++.
 • Βασικά στοιχεία της C++, διαφορές με τη C.
 • Οργάνωση και μεταγλώττιση προγραμμάτων C++.
 • Ορισμός νέων τύπων. Αφαίρεση στα δεδομένα.
 • Κλάσεις Ι (συναρτήσεις κατασκευής – καταστροφής, συναρτήσεις κατασκευής αντιγράφων, inline συναρτήσεις, υπερφόρτωση).
 • Χώροι ονομάτων. Κληρονομικότητα.
 • Κλάσεις ΙΙ (εικονικές και πλήρως εικονικές συναρτήσεις, αφηρημένες κλάσεις).
 • Πρότυπα συναρτήσεων και πρότυπα κλάσεων.
 • Η βιβλιοθήκη Standard Template Library (STL) της C++.
 • Είσοδος / Έξοδος στη C++.
 • Χειρισμός εξαιρέσεων.

Βιβλιογραφία
 1. BjarneStroustrup, ” Προγραμματισμός με τη C++”, Παπασωτηρίου, 2009
 2. Robert Lafore, “Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός με τη C++”, 4η Έκδοση, Κλειδάριθμος, 2006
 3. Bruce Eckel, “Thinking In C++” (Second Edition), Volume One & Two, Prentice Hall, 2000
 4. ISO International Standard: Programming Languages – C++, 1998
 5. Stanley B. Lippman, Josee Lajoie, “C++ Primer” (4th Edition), Addison-Wesley, 2005
 6. Herbert Schildt, “C++: The Complete Reference” (4th Edition), McGraw-Hill, 2004
 7. The Standard Template Library: http://www.sgi.com/tech/stl
 8. Bertrand Meyer, “Object -Oriented Software Construction” (2nd Edition), Prentice Hall, 2000

Internationalisation I18n