Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Η/Υ

Κωδικός Μαθήματος: Ν2-5067
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2Θ + 2Ε)
Πιστωτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 5ο
Κατηγορία μαθήματος:  Μάθημα Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα:  -
Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές :

 • Θα έχουν αποκτήσει γνώση του θεωρητικού υποβάθρου και της τεχνολογικής εξέλιξης της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Η/Υ
 • Θα έχουν κατανοήσει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την αλληλεπίδραση χρήστη και Η/Υ
 • Θα έχουν αποκτήσει δεξιότητες σχεδίασης και υλοποίησης διεπαφών χρήστη
 • Θα είναι ικανοί να αξιολογούν διεπαφές χρήστη και να υλοποιούν εύχρηστα διαδραστικά συστήματα σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Εισαγωγή: Αντικείμενο και επιστημονικές περιοχές
 • Ευχρηστία διαδραστικών συστημάτων
 • Συσκευές αλληλεπίδρασης
 • Στυλ και Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης.
 • Αρχές σχεδίασης διεπαφών
 • Θεωρητικά μοντέλα (Μοντέλο τεσσάρων επιπέδων, Προσέγγιση GOMS, Μοντέλο σταδίων ενεργειών)
 • Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασμός
 • Παραλλαγές ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού (Εθνογραφική παρατήρηση, Συμμετοχική σχεδίαση)
 • Αξιολόγηση σχεδίασης διεπαφών
 • Διεπαφές σε φυσική γλώσσα – Φωνητικές διεπαφές
 • Συνεργατικές διαδικασίες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Χρηστοκεντρική σχεδίαση ιστοτόπων
 • Σχεδίαση διεπαφών φορητών συσκευών
Βιβλιογραφία
 1. Y. Rogers, H. Sharp, J. Preece, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Επεκτείνοντας την Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Η/Υ 3η έκδοση, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, 2011 (INTERACTION DESIGN, Beyond Human-Computer Interaction, 3rd Edition, John Wiley & Sons, 2011)
 2. Shneiderman & C. Plaisant, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ: Στρατηγικές για την Αποτελεσματική Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή 5η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010 (DESIGNING THE USER INTERFACE: Strategies for Effective Human-Computer Interaction, 5th edition, Addison-Wesley, 2010)
 3. Deitel, H. Deitel, A. Deitel, Android ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, 2η Εκδοση, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, 2015 (Android – How to Program, 2nd Edition, Pearson Education, 2013-2015)
 4. Ian G. Clifton, Android User Interface Design: Turning Ideas and Sketches into Beautifully Designed Apps, Addison-Wesley, 2013
 5. Dix, J. Finlay, G. Abowd, R. Beale, Human Computer Interaction, (3rd Edition), Prentice Hall, 2004.
 6. J. Garrett, Σχεδίαση Ιστοτόπων με Ανθρωποκεντρικά Κριτήρια, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2011 (User Experience: User-Centered Design for the Web, Pearson Education, 2003)
 7. Hoober, E. Berkman, Designing Mobile Interfaces, O’Reilly Media, 2012
 8. Lazar, J.H. Feng, H. Hochheiser, Research Methods in Human-Computer Interaction, John Wiley & Sons, 2010
 9. Nielsen, R. Budiu, Mobile Usability, New Riders, 2013
 10. Δ. Ακουμιανάκης, Διεπαφή Χρήστη-Υπολογιστή: Μία σύγχρονη προσέγγιση, Κλειδάριθμος, 2006
Internationalisation I18n