Ανάκτηση Πληροφορίας

Κωδικός Μαθήματος: Ν2-6044
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2Θ + 2Ε)
Πιστωτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 6ο
Κατηγορία μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα:  
Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές

 • Θα έχουν αποκτήσει γνώση των βασικών αρχών της Ανάκτησης Πληροφορίας, των αλγορίθμων και των συστημάτων.
 • Θα έχουν κατανοήσει τα ζητήματα που προκύπτουν κατά την ευρετηρίαση και αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό.
 • Θα έχουν αποκτήσει δεξιότητες σχεδίασης, υλοποίησης και αξιολόγησης Συστημάτων Ανάκτησης Πληροφοριών
 • Θα έχουν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων ανάκτησης πληροφοριών.
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Επισκόπηση του πεδίου. Συνιστώσες Συστημάτων Ανάκτησης Πληροφοριών
 • Μοντέλα Ανάκτησης Πληροφορίας (Λογικό (Boolean), Μοντέλο Διανυσματικού χώρου, Πιθανοτικό μοντέλο)
 • Αυτόματη ευρετηρίαση
 • Αντεστραμμένα ευρετήρια, συμπίεση ευρετηρίων
 • Αξιολόγηση συστημάτων ανάκτησης πληροφοριών
 • Ανάδραση συνάφειας και επέκταση ερωτημάτων
 • Γλωσσικά μοντέλα στην ανάκτηση πληροφορίας
 • Λανθάνουσα σημασιολογική ευρετηρίαση
 • Τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας
 • Διαγλωσσική ανάκτηση πληροφορίας
 • Ψηφιακές Βιβλιοθήκες
 • Ανάκτηση πληροφορίας στον παγκόσμιο ιστό
Βιβλιογραφία
 1. R. Baeza-Yates, B. Ribeiro-Neto, Ανάκτηση Πληροφορίας, 2η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 2014 (Modern Information Retrieval, 2nd edition, Addison-Wesley, 2011) (Εύδοξος).
 2. Manning, P. Raghavan, H. Schütze, Εισαγωγή στην Ανάκτηση Πληροφοριών, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2012 (Introduction to Information Retrieval , CUP, 2008) (Εύδοξος)
 3. B. Croft, J. Lafferty (eds.), Language Modeling for Information Retrieval, Springer, 2003
 4. B. Croft, D. Metzler, T. Strohman, Search Engines: Information Retrieval in Practice. Pearson Education, 2009
 5. A. Grossman, O. Frieder,   Information Retrieval: Algorithms and Heuristics. Springer, 2004.
 6. Korfhage, Information Storage and Retrieval, John Wiley & Sons, 1997
 7. I. Tait (ed.), Charting a New Course: Natural Language Processing and Information Retrieval. Essays in Honour of Karen Sparck Jones. Springer, 2005.
 8. I.H. Witten, A. Moffat, T.C. Bell, Managing Gigabytes: Compressing and Indexing Documents and Images, Morgan Kaufmann Publishing,1999
Internationalisation I18n