Βάσεις Δεδομένων ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος: Ν2-4050
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2Θ + 2Ε)
Πιστωτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 4ο
Κατηγορία μαθήματος: Μάθημα Ειδικής Υποδομής
Προαπαιτούμενα: Βάσεις Δεδομένων Ι

Σκοπός μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις απαραίτητες έννοιες ώστε οι σπουδαστές να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν σύνθετα συστήματα βάσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στη βαθύτερη κατανόηση της σχεδίασης και της υλοποίησης των Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (ΣΒΔ) και της χρήσης των Προϊόντων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΠΔΒΔ) ώστε οι φοιτητές να εφαρμόζουν τη σχετική τεχνολογία και να επιλέγουν και χρησιμοποιούν κατάλληλα ΠΔΒΔ για τη σχεδίαση και υλοποίηση σύνθετων εφαρμογών. Έμφαση δίδεται στη συγκριτική παρουσίαση της υποστήριξης των συναλλαγών (transactions) και της διαχείρισης βάσεων δεδομένων (data base administration) που παρέχουν γνωστά ΠΔΒΔ, έτσι ώστε ο φοιτητής να έχει μία συνολική αντίληψη της διαχείρισης βάσεων δεδομένων και της σχεδίασης και υλοποίησης συναλλαγών (transactions) σε ΠΔΒΔ. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία συγκεκριμένες μεθοδολογίες και τεχνικές σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων βάσεων δεδομένων εφαρμόζονται στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση ΠΔΒΔ.

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις έτσι ώστε να είναι ικανοί να σχεδίασουν βάσεις δεδομένων και συστήματα βάσεων δεδομένων και να υλοποιήσουν βάσεις δεδομένων με χρήση ΠΔΒΔ. Στόχο του μαθήματος, επίσης, αποτελεί η εφαρμογή της θεωρίας σε πραγματικά προβλήματα σχεδίασης και υλοποίησης εφαρμογών τα οποία είναι πολύ πιθανό να προκύψουν κατά την μελλοντική επαγγελματική δραστηριότητα του φοιτητή.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια:

 • θα έχει χρησιμοποιήσει βασικά εργαλεία της τεχνολογίας βάσεων δεδομένων και των ΠΔΒΔ,
 • θα είναι σε θέση να εφαρμόσει τεχνικές σχεδίασης και υλοποίησης σύνθετων βάσεων δεδομένων και να χρηιμοποιήσει γνωστά ΠΔΒΔ για την υλοποίηση σύνθετων συστημάτων βάσεων δεδομένων,
 • θα έχει κατανοήσει τις διαφορές γνωστών ΠΔΒΔ σε θέματα συναλλαγών (transactions) και σε θέματα διαχείρισης βάσεων (databaseadministration),
 • θα έχει κατανοήσει πως θα χρησιμοποιεί όψεις (views) σε εφαρμογές συστημάτων βάσεων δεδομένων,
 • θα είναι σε θέση να αναλύσει επιχειρησιακούς κανόνες για να σχεδιάσει σύνθετες βάσεις δεδομένων,
 • θα είναι σε θέση να επιλέξει το ΠΔΒΔ που θα είναι κατάλληλο για το “πραγματικό” πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει,
 • θα έχει συνεργαστεί με τους συμφοιτητές της/του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο σε μια μελέτη περίπτωσης έργου σχεδιασμού και υλοποίησης συστήματος βάσης δεδομένων με χρήση ΠΔΒΔ.

Περιεχόμενο μαθήματος
 • Συναρτησιακές εξαρτήσεις και κανονικοποίηση.
 • Σημασιολογικό μοντέλο δεδομένων, Ενισχυμένο μοντέλο Οντοτήτων – Συσχετίσεων, Αντικειμενοστρεφές μοντέλο δεδομένων,
 • Τεχνολογία Oracle (PL/SQL, triggers, stored procedures κ.λ.π.),
 • Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Ανοικτού κώδικα, Συγκριτική παρουσίαση Προϊόντων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων σε θέματα επεξεργασίας συναλλαγών (transaction processing)
 • Συγκριτική παρουσίαση Προϊόντων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων σε θέματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Database Administration),
 • Αντίγραφα (back up) της βάσης δεδομένων και επαναλειτουργία βάσης (recovery),
 • Συγχρονισμός προσπέλασης (concurrency) σε περιβάλλοντα με πολλούς χρήστες,
 • Βελτιστοποίηση αιτημάτων προσπέλασης (query optimization).
 • Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων (distributed database).
 • Επίκαιρα θέματα βάσεων δεδομένων (βάσεις πολυμέσων, βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο, ασφάλεια βάσεων δεδομένων, διαχείριση γνώσης και βάσης δεδομένων και γνώσεων, XML, OLAP, Data Warehouse κ.λπ.).
 • Μελέτη Περίπτωσης.

Βιβλιογραφία
 1. Elmasri R., Navathe S.B., Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, Τόμος Β’, (μετάφραση Μ. Χατζόπουλου), Εκδόσεις Δίαυλος
 2. Silberschatz A., Korth H.F., Sudarshan S., Συστήματα βάσεων δεδομένων – Η πλήρης θεωρία των βάσεων δεδομένων, (μετάφραση Μ. Γκλαβά), Εκδόσεις Γκιούρδα
 3. Ramakrishnan R., Gehrke J., Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, τόμος Β,(μετάφραση Δ. Δέρβου, Α. Ευαγγελίδη), Eκδόσεις Τζιόλα
 4. Ullman J.D., Widom J., A first course in database systems, Prentice-Hall
 5. Γ. Βασιλακόπουλος, Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων
 6. Χ. Σκουρλάς, Υλοποίηση εφαρμογών με γλώσσα SQL – χρήση τεχνολογίας Oracle, Νέες Τεχνολογίες.
 7. Βασιλειάδης Π., Σελλής Τ., Αντικειμενοστρεφή συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, Εκδόσεις Παπασωτηρίου
 8. Subrahmanian V.S., Principles of Multimedia Database Systems, Morgan Kaufmann
 9. Gray J., Reuter A., Transaction Processing: Concepts and Techniques, Morgan Kaufmann
 10. Connolly T., Begg C., Database solutions. A step-by-step guide to building databases,Addison-Wesley
 11. Theriault M., Henney W., Oracle security, O’Reilly
 12. 12. Hipsley P., Developing client/server systems with Oracle developer /2000, SAMS
 13. Gennick J., Teach yourself Oracle PL/SQL in 21 days, SAMS Publishing
 14. Lulushi A., Developer/2000 forms. The practitioner’s guide, Prentice-Hall
 15. Billings C., BillingsM., Tower J., Rapid Application Development with Oracle designer /2000, Addison-Wesley
 16. O’Neil B. (Ed.), Oracle data warehousing unleashed, SAMS
 17. Dorsey P., Hudicka J., Oracle design using UML & object modeling, Oracle Press
 18. AbramsonI., Abbey M., Corey M., Oracle Database 10g: A beginner’s guide, Oracle Press, McGraw-Hill
 19. Meloni J., Teach Yourself PHP, MySQL and Apache, SAMS
 20. Davies A., Fisk H., MySQL Clustering, MySQL Press
 21. Bell C.A., Expert MySQL, Apress

Internationalisation I18n