Βάσεις Δεδομένων Ι

Κωδικός Μαθήματος: Ν2-3020
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2Θ + 2Ε)
Πιστωτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 3ο
Κατηγορία μαθήματος: Μάθημα Ειδικής Υποδομής
Προαπαιτούμενα:  

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην τεχνολογία και τις έννοιες των Βάσεων Δεδομένων και στην ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ).

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις απαραίτητες βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων, των Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (ΣΒΔ) και των ΣΔΒΔ ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν την τεχνολογία των βάσεων δεδομένων, των ΣΒΔ και των Προϊόντων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΠΔΒΔ). Έμφαση δίδεται στην παρουσίαση των εννοιών της σχεδίασης βάσεων δεδομένων της βασιζόμενης σε επιχειρησιακούς κανόνες και στην υλοποίηση με προϊόντα που υποστηρίζουν τη γλώσσα SQL, έτσι ώστε ο φοιτητής να έχει μία συνολική αντίληψη των διαδικασιών και μεθοδολογιών σχεδίασης και υλοποίησης ΣΒΔ. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία συγκεκριμένες μεθοδολογίες και τεχνικές σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων βάσεων δεδομένων αναπτύσσονται στο πλαίσιο του μαθήματος «Βάσης Δεδομένων ΙΙ».

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις έτσι ώστε να είναι ικανοί να σχεδιάσουν βάσεις δεδομένων και συστήματα βάσεων δεδομένων και να υλοποιήσουν βάσεις δεδομένων με χρήση γλώσσας SQL.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια:

 • θα έχει κατανοήσει τα βασικά εργαλεία της τεχνολογίας βάσεων δεδομένων και γνωστών ΠΔΒΔ,
 • θα έχει κατανοήσει βασικά θέματα συναλλαγών (transactions), διαχείρισης βάσεων (databaseadministration) και διαχείρισης όψεων (views)
 • θα είναι σε θέση να αναλύσει επιχειρησιακούς κανόνες για να σχεδιάσει βάσεις δεδομένων,
 • θα είναι σε θέση να εφαρμόσει τις βασικές τεχνικές σχεδίασης και υλοποίησης απλών βάσεων δεδομένων,
 • θα είναι σε θέση να εφαρμόσει τις βασικές τεχνικές χρήσης γλώσσας SQL για την υλοποίηση συστημάτων βάσεων δεδομένων
 • θα έχει συνεργαστεί με τους συμφοιτητές της/του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν ένα σχέδιο σε μια μελέτη περίπτωσης έργου σχεδιασμού συστήματος βάσης δεδομένων και υλοποίησης με χρήση γλώσσας SQL

Περιεχόμενο μαθήματος
 • Βάσεις δεδομένων, Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, Αρχιτεκτονική συστημάτων βάσεων δεδομένων.
 • Δομές Δεδομένων για Βάσεις Δεδομένων.
 • Βασικές έννοιες δεδομένων (ανεξαρτησία δεδομένων, κανόνες ακεραιότητας, περιορισμοί κλπ.).
 • Ιεραρχικό, Δικτυωτό και Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων.
 • Σχεσιακή άλγεβρα, Σχεσιακός λογισμός και QBE.
 • Σχεδίαση βάσεων δεδομένων (Κανονικοποίηση, Μοντέλο Οντοτήτων – Συσχετίσεων).
 • Δομημένη Γλώσσα Επερωτήσεων (SQL).
 • Ενημερωσιμότητα όψεων.
 • Ο Ρόλος και τα καθήκοντα του Διαχειριστή Βάσεων Δεδομένων.
 • Συναλλαγές (transactions).

Βιβλιογραφία
 1. J. Ullman, J. Widom, Βασικές αρχές για τα συστήματα Βάσεων Δεδομένων
 2. Χ. Σκουρλάς, Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
 3. Elmasri R., Navathe S.B., Θεμελιώδεις Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, Τόμος Α’, (μετάφραση Μ. Χατζόπουλου), Εκδόσεις Δίαυλος
 4. Silberschatz A., Korth H.F., Sudarshan S., Συστήματα βάσεων δεδομένων – Η πλήρης θεωρία των βάσεων δεδομένων, (μετάφραση Μ. Γκλαβά), Εκδόσεις Γκιούρδα
 5. Ramakrishnan R., Gehrke J., Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, (μετάφραση Δ. Δέρβου, Α. Ευαγγελίδη), Eκδόσεις Τζιόλα
 6. Date A.J., An introduction to database systems, vol.1, Addison-Wesley
 7. Connolly T., Begg C., Database solutions. A step-by-step guide to building databases, Addison-Wesley
 8. Β. Ταμπακάς, Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων
 9. Δέρβος Δ., Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων, τομ. 1, Eκδόσεις Τζιόλα
 10. Rolland F.D., The essence of databases, Prentice-Hall

Internationalisation I18n