Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων

Κωδικός Μαθήματος: Ν2-6030Α
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2Θ + 1ΑΠ + 1Ε)
Πιστωτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 6ο
Κατηγορία μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα:  

Μαθησιακά αποτελέσματα

Να αναπτύξει τις ικανότητες των σπουδαστών στην αξιοποίηση των γνώσεων και την εφαρμογή των τεχνικών και των μεθοδολογιών ανάπτυξης λογισμικού που έχουν ήδη διδαχθεί, ώστε να μπορούν να μελετήσουν, να σχεδιάσουν, να προγραμματίσουν, να ελέγξουν και τελικά να ολοκληρώσουν και να φέρουν με επιτυχία σε πέρας ένα ΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ικανό σε μέγεθος και κατά το δυνατό σε πραγματική κλίμακα.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση :

να αντιμετωπίσουν ολοκληρωμένα ένα έργο πληροφοριακού συστήματος ικανού μεγέθους, να οργανώσουν και να προγραμματίσουν την εργασία τους ως ομάδα, να την συντονίσουν και να ελέγχουν την πρόοδο της,να συλλέξουν και να οργανώσουν το απαραίτητο υλικό, να συντάξουν τα παραδοτέα και να αναπτύξουν πρωτότυπο συστήματος.

Περιεχόμενο μαθήματος

Η διδασκαλία πραγματεύεται συνολικά και ολοκληρωμένα, τις μεθοδολογίες σχεδίασης, υλοποίησης και ανάπτυξης ενός Πληροφοριακού Συστήματος στα πλαίσια ενός οργανισμού ώστε να αντιμετωπιστεί ένα υποθετικό πρόβλημα (case-study). Αναπτύσσονται οι θεωρίες του κύκλου ζωής των πληροφοριακών συστημάτων και οι αρχές σχεδίασης και υλοποίησης της διαχείρισης των σχετικών έργων. Γίνεται επιλογή και εφαρμογή των κατάλληλων, για τα συγκεκριμένα προβλήματα, τεχνικών, μεθόδων και μοντέλων καθώς και εργαλείων υλοποίησης (εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού, διαχείρισης βάσεων Δεδομένων κλπ.) του Πληροφοριακού Συστήματος. Εργαστήριο: Γίνεται ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου έργου πληροφοριακού συστήματος που αντιστοιχεί σε ένα υποθετικό πρόβλημα (casestudy). Όταν ολοκληρωθεί η ανάπτυξη γίνεται έλεγχος του τελικού συστήματος και αξιολόγηση των επιδόσεων και της αποδοτικότητάς του.

Βιβλιογραφία
 1. Cadle J., Yeates D., Project Management for Information Systems, Pearson Education, 2008.
 2. Avison D., Torkzadeh R., Torkzadeh G., Information Systems Project Management, Sage Publications, 2008.
 3. Irani Z., Love P., Evaluating Information Systems: Public and Private Sector, Butterworth-Heinemann, 2008.
 4. Whitten J., Bentley L., Systems Analysis and Design Methods, McGraw-Hill, 1998.
 5. Kendall K.E, KendallJ.E., Systems Analysis and Design, 5th ed., Prentice Hall, 2002.
 6. Avison D.E., Fitzgerald J.E., Information Systems Development: Methodologies, Techniques and Tools, 2nd ed., McGraw-Hill, 2003.
 7. Errol S., Distributed Multimedia Information Systems, McGraw-Hill, 1996.
 8. Bennett S., McRobb S., Farmer R., Object-oriented Systems Analysis and Design Using UML, 2nd ed., McGraw-Hill, 2001.
 9. Eva M., SSADM Version 4: A User’s Guide, 2nd ed., McGraw-Hill, 1994.
 10. Cohen B., Heckenroth H., Asselborn J-C., Ingénierie des Systèmes d’Information: MERISE Deuxième génération, 4e édition, Editions Vuibert, 2001.
 11. Bouzeghoub M., Rochfeld A., OOM: La conception objet des systèmes d’information, Éditions Hermes, Paris, June 2000.
 12. Dittman K.C., Application Cases in Systems Analysis & Design, McGraw-Hill, 1997.

Internationalisation I18n