Ανάλυση & Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

Κωδικός Μαθήματος: Ν2-5010
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2Θ + 2Ε)
Πιστωτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 5ο
Κατηγορία μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα:  

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό μάθημα εισαγωγής στις έννοιες της μοντελοποίησης, ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων, έμφαση δίδεται στα πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα επιχειρήσεων και οργανισμών.

Ειδικότερα εμπεδώνεται η κατανόηση των τεχνικών, των μοντέλων και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση και το σχεδιασμό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και η αποτελεσματική αξιοποίηση τους στα έργα πληροφορικής, στην διαχείριση και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων.

Η κατανόηση του μηχανισμού ανάπτυξης και προσαρμογής των τεχνικών, των μοντέλων και των μεθόδων στις ανάγκες των έργων πληροφορικής, της συγκρότησης ολοκληρωμένων μεθοδολογιών καθώς το περιεχόμενο των αντιπροσωπευτικότερων από τις μεθοδολογίες αυτές.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Έχει κατανόηση τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των συστημάτων, την σύνδεση τους με εμπεριέχοντα συστήματα.
 • Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών της Ανάλυσης & Σχεδιασμού συστημάτων
 • Να αντιμετωπίσει μια πραγματική μελέτη περίπτωσης συστήματος.
 • Να Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων.
 • Να Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να αντιμετωπίσουν μια μελέτη περίπτωσης συστήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Οι Τεχνικές, τα μοντέλα και οι μέθοδοι ανάλυσης και σχεδιασμού πληροφορικών συστημάτων. Μοντέλα εννοιολογικά, οργανωτικά, φυσικά. Τεχνικές αναπαράστασης και βελτιστοποίησης δεδομένων, πληροφοριακών ροών, συστημάτων αρχειοθέτησης, λειτουργιών, διαδικασιών, οργανωτικής δομής συστημάτων και συνθέσεων εξοπλισμού και δικτύων. Μοντέλα και τεχνικές Σχεδιασμού επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής και αρχιτεκτονικής εφαρμογών, Σχεδιασμού του επικοινωνιακών συστημάτων, Σχεδιασμού κατανεμημένων πληροφοριακών συστημάτων και πληροφοριακών συστημάτων πολυμέσων. Αρχές Σχεδιασμού συστημάτων εξειδικευμένων λειτουργιών (συστήματα στήριξης αποφάσεων, συστήματα πληροφόρησης). Τυπολογία μεθόδων και τεχνικών. Αντιπροσωπευτικές μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδίασης πληροφοριακών συστημάτων (όπως IDEF, Business Process Model and Notation (BPMN), MERISE, UML, SysMLModeling). Φάσεις ανάπτυξης, τρόποι αξιοποίησης των τεχνικών, διεξαγωγή μελετών, παρεμβάσεων και υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων.

Βιβλιογραφία
 1. Curtis G., Cobham D.P.,Business Information Systems: Analysis, Design and Practice,Pearson Education, 2008.
 2. Halpin T., Morgan T., Information Modeling and Relational Databases: From Conceptual Analysis to Logical Design, Morgan Kaufmann, 2008.
 3. Johannesson P., Sderstrm E., Information Systems Engineering: From Data Analysis to Process Networks, Idea Group Inc (IGI), 2008.
 4. Maciaszek L., Requirements Analysis and Systems Design, Pearson Education, 2007.
 5. Olivé A., Conceptual Modeling of Information Systems, Springer, 2007.
 6. Whitten J., Bentley L., Systems Analysis and Design Methods, McGraw-Hill, 1998.
 7. Kendall K.E, KendallJ.E., Systems Analysis and Design, 5th ed., Printice-Hall, 2002.

Internationalisation I18n