Ευφυή Συστήματα

Κωδικός Μαθήματος: Ν2-7020Α
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2Θ + +1ΑΠ + 1Ε)
Πιστωτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 7ο
Κατηγορία μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα:  

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους σπουδαστές στα προβλήματα και τις μεθόδους ανάπτυξης εμπείρων συστημάτων (ES) και συστημάτων βασισμένων στη γνώση (KBS) όπως, το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την αναπαράσταση γνώσης και την ανάπτυξη του συστήματος.

Στόχοι μαθήματος

Η κατανόηση της δομής και των βασικών χαρακτηριστικών των διαφορετικών κατηγοριών ευφυών συστημάτων.

Η ανάλυση και ο σχεδιασμός ευφυών συστημάτων στο σύνολό τους ή ανάπτυξη επιμέρους ευφυών μηχανισμών με την χρήση των κατάλληλων μεθοδολογιών (π.χ. KADS).

Περιεχόμενο μαθήματος

Χαρακτηριστικά και δομή συστημάτων που βασίζονται στη γνώση (KBS). Βάσεις γνώσης, αναπαράσταση και κωδικοποίηση γνώσεων (κανόνες, πλαίσια και περιπτώσεις, αναπαράσταση αβεβαιότητας). Εξαγωγή συμπερασμάτων με χρήση διαφόρων τεχνικών. Διαχείριση αβεβαιότητας, πρόσληψη γνώσης, ανάλυση γνώσης, κοινές πηγές γνώσης: Οντολογίες. Ευφυείς πράκτορες (Αρχιτεκτονικές, Συστήματα, Επικοινωνία ευφυών πρακτόρων). Μηχανική Μάθηση και ο ρόλος της στις εφαρμογές: Συστήματα και εφαρμογές στην ιατρική, το σχεδιασμό τις επιχειρηματικές αποφάσεις. Εφαρμογές στο Web.

Εργαστήριο : Γίνονται ασκήσεις στην ανάπτυξη οντολογιών και βάσεων γνώσης. Γίνεται μελέτη περίπτωσης (case-study) σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός συστήματος βασισμένου στη γνώση με τη χρήση ενός κελύφους ανάπτυξης εμπείρου συστήματος.

Βιβλιογραφία
  1. Zilli A., Corallo A., Ginluca E., Semantic Knowledge Management: An Ontology-based Framework, Idea Group Inc (IGI), 2008.
  2. Kendal S.L., Creen M., An Introduction to Knowledge Engineering, Springer, 2007.
  3. Burstein F., Holsapple C.W., Handbook on Decision Support Systems: Basic Themes, Springer, 2008.
  4. Russ M., Lytras M., Maier R., Naeve A., Knowledge Management Strategies: A Handbook of Applied Technologies, Idea Group Inc (IGI), 2008.
  5. Gonzalez A., Dankel D., The Engineering of Knowledge-Based Systems: Theory and Practice, Prentice Hall, 1994.
  6. Jackson P., Introduction to Expert Systems, 3rd ed., Addison-Wesley,1997.
  7. Moyne J., Lisp: A First Language for Computing, Van Nostrand Reinhold, 1991.
  8. Expert Systems With Applications ISSN: 0957-4174
  9. Knowledge-Based SystemsISSN: 0950-7051

Internationalisation I18n