Αλγοριθμική

Κωδικός Μαθήματος: Ν2-1050
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2Θ + 2ΑΠ)
Πιστωτικές μονάδες: 6
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 1ο
Κατηγορία μαθήματος: Μάθημα Γενικής Υποδομής
Προαπαιτούμενα:  

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στο πλαίσιο του μαθήματος ο φοιτητής θα διδαχθεί και θα εξοικειωθεί με βασικές αρχές ανάλυσης και σχεδίασης αλγορίθμων. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση αλγοριθμικής σκέψης και η καλλιέργεια της αναλυτικής σκέψης για την αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει την κατάλληλη υποδομή έχοντας κατανοήσει βασικές έννοιες και τεχνικές ανάλυσης και σχεδίασης αλγορίθμων, ώστε να είναι σε θέση

  • να εφαρμόζει τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων
  • σχεδιάζει αλγορίθμους επίλυσης προβλημάτων
  • περιγράφει τους αλγορίθμους με τη χρήση ψευδογλώσσας
  • μελετά την πολυπλοκότητα των αλγορίθμων.

Οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούνται από το μάθημα αυτό είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση πολλών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος , κυρίως όμως για όλα τα μαθήματα προγραμματισμού καθώς και τις Δομές Δεδομένων.

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή. Πληροφορίες και Δεδομένα. Αλγόριθμοι και είδη προβλημάτων.

Αναπαράσταση αλγορίθμων με ψευδογλώσσα (Βασικά στοιχεία, εκχώρηση, είσοδος και

έξοδος τιμών, δομές επιλογής, δομές επανάληψης, κλήση αλγόριθμου από αλγόριθμο).

Επεξεργασία πινάκων (εισαγωγή στοιχείων, εκτύπωση, εφαρμογές κ.α.).

Αναζήτηση σε πίνακα.

Ταξινόμηση-συγχώνευση.

Αναζήτηση συμβολοσειρών.

Αναδρομή.

Αποθήκευση αποτελεσμάτων και είσοδος προαποθηκευμένων τιμών.

Επεξεργασία διαδοχικών αρχείων.

Επεξεργασία άμεσων αρχείων.

Βιβλιογραφία
  1. Ι.Βογιατζής-Ν.Ιωαννίδης-Χ.Κοίλιας-Γ.Μελετίου-Μ.Μόρμορης, Εισαγωγή στην Αλγοριθμική, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, 2010

Internationalisation I18n