Προηγμένες Αριτεκτονικές Υπολογιστών

Κωδικός Μαθήματος: 6050Β
Τύπος Μαθήματος: Θεωρία και Εργαστήριο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2Θ + 2Ε)
Πιστωτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 6ο
Κατηγορία μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα:  

Σκοπός μαθήματος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των βασικών διασυνδέσεων εισόδου – εξόδου ενός υπολογιστή, της επικοινωνίας τους με τις περιφερειακές συσκευές του υπολογιστή και τον προγραμματισμό των διασυνδέσεων αυτών σε επίπεδο συστήματος. Επίσης μελετάται η αξιοποίηση της ιεραρχίας μνήμης για τη βελτίωση της απόδοσης ενός υπολογιστή.

Στόχοι μαθήματος

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους σπουδαστές με γνώσεις, που σχετίζονται με το υλικό και τους δείκτες απόδοσης ενός υπολογιστή, ώστε στο μέλλον να μπορούν να αξιολογήσουν υλικό και λογισμικό υπολογιστών.

Περιγραφή μαθήματος

Αρχιτεκτονική Επεξεργαστή. Αρχιτεκτονικές συνόλου εντολών επεξεργαστών RISC. Σχεδίαση επεξεργαστή: Datapath. Κεντρική μνήμη. Οργάνωση εισόδου – εξόδου, σύγχρονη – ασύγχρονη επικοινωνία. Διακοπές υλικού – εξαιρέσεις. Αξιοποίηση της ιεραρχίας μνήμης. Αρχιτεκτονική συστοιχιών υπολογιστών-δίκτυα διασύνδεσης.

Βιβλιογραφία
  1. Hennessy J., Patterson D., Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών (η διασύνδεση υλικού και λογισμικού), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2010.
  2. Ι. Κάβουρας, Οργάνωση Συστημάτων Υπολογιστών, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2007.
  3. Hennessy J., Patterson D., Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Εκδόσεις Τζιόλα, 2005.
  4. Messmer H-P., The indispensable PC hardware book, 4th ed., Addison-Wesley, 2001.
  5. Hall D., Microprocessors and interfacing programming and hardware, 2nd ed.,Gregg/Community College, 1991.
  6. Parhami Β., Computer Architecture: From Microprocessors to Supercomputers, Oxford University Press, 2005.

Internationalisation I18n