Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Επιχειρηματικότητα

Κωδικός Μαθήματος: Ν2-3030
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2Θ + 1ΑΠ +1Ε)
Πιστωτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 3ο
Κατηγορία μαθήματος:  
Προαπαιτούμενα:  

Μαθησιακά αποτελέσματα

Αποτελεί το βασικό μάθημα στην κατανόηση των εννοιών Σύστημα, Πληροφοριακό Σύστημα και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης. Παράλληλα παρέχει γνώσεις σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων. Η εφαρμογή των προαναφερθέντων εννοιών και γνώσεων εξετάζεται με αναφορά σε καθιερωμένες κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης (όπως είναι τα DSS, MIS, ESS, KWS, OAS, TPS, ERP, SCM, CRM, HRM).

Εξετάζονται μεθοδολογίες ανάλυσης και σχεδίασης πληροφοριακών συστημάτων ως ελάχιστη υποδομή για τη σύνθεση, αναθεώρηση και αποτύπωση πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Εξ αυτών δίδεται έμφαση στον εντοπισμό προβλήματος, στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και στην καταγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων που απαιτούνται για την κατασκευή ή την αποτύπωση ενός πληροφοριακού συστήματος διοίκησης.

Για την τυποποιημένη αναπαράσταση (αποτύπωση) των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, οι φοιτητές αποκτούν την απαιτούμενη γνώση και την ικανότητα σύνθεσης για την κατασκευή Διαγραμμάτων Ροής Δεδομένων και Μοντέλων Οντοτήτων Συσχετίσεων. Η ωρίμανση των φοιτητών στις προαναφερθείσες γνώσεις, στο συνδυασμό τους και στη σύνθεση τους επιχειρείται με εφαρμογή στα πληροφοριακά συστήματα της Γενικής Λογιστικής, της Εμπορικής Διαχείρισης και της Διαχείρισης Παγίων. Για τον ίδιο σκοπό εξετάζονται πολύ νεότερα συστήματα, όπως είναι η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και το Μητρώο Δεσμεύσεων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • έχει κατανοήσει το ρόλο της ανάλυσης και της σχεδίασης πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης
 • έχει εξοικειωθεί με τη συλλογή και οργάνωση πληροφοριών σε έναν οργανισμό και είναι σε θέση να συντάξει μια μελέτη σκοπιμότητας για ένα πληροφοριακό σύστημα (οργανόγραμμα επιχείρησης, εμπλεκόμενοι χρήστες, συνεντεύξεις-συναντήσεις)
 • μπορεί να προδιαγράψει τις λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις ενός συστήματος καθώς και τον τρόπο χρήσης του
 • μπορεί να μοντελοποιήσει τις διάφορες απόψεις ενός συστήματος (δομή, συμπεριφορά, αλληλεπίδραση, καταστάσεις, περιορισμούς ακεραιότητας, αρχιτεκτονική, κ.α.)
 • μπορεί να σχεδιάζει την αρχιτεκτονική ενός πληροφοριακού συστήματος χρησιμοποιώντας τεχνικές Δομημένης Ανάλυσης (διαγράμματα ροής δεδομένων, μοντέλα οντοτήτων συσχετίσεων)
 • μπορεί να σχεδιάσει την Βάση Δεδομένων και την Επαφή Χρήσης ενός πληροφοριακού συστήματος
 • μπορεί να διαχειριστεί και να επιβλέψει έργα κάθε κλίμακας

Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Επιχείρηση και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης
 2. Καθιερωμενα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 3. Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων
 4. Εντοπισμός προβλήματος
 5. Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης
 6. Λειτουργικές απαιτήσεις
 7. Κατασκευή Διαγραμμάτων Ροής Δεδομένων
 8. Κατασκευή Μοντέλου Οντοτήτων Συσχετίσεων
 9. Χρονοπρογραμματισμός, Διαχείριση και Επίβλεψη έργων
 10. Στοιχεία Λογιστικής
 11. Πληροφοριακά συστήματα Γενικής Λογιστικής
 12. Σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος Γενικής Λογιστικής
 13. Πληροφοριακά συστήματα Εμπορικής Διαχείρισης
 14. Σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος Εμπορικής Διαχείρισης
 15. Πληροφοριακά συστήματα Διαχείρισης Παγίων
 16. Σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος Διαχείρισης Παγίων
 17. Μετάβαση από εννοιολογικά μοντέλα σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων

Βιβλιογραφία
 1. Νικήτα Ν. Καρανικόλα, Καθιερωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων: Τεχνική Αποτύπωση, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, 2012.
 2. Κιουντούζης Ε., Μεθοδολογίες Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων, Εκδόσεις Ε. Μπένου, Αθήνα 1997.
 3. Δημητριάδης Α., Διοίκηση – Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, 2007.
 4. Δημητριάδης Αντ., Διοίκηση – Διαχείριση Έργου (Project Management), Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2009.
 5. Δημητριάδης Αντ., Διοίκηση – Διαχείριση Πληροφοριακών Έργων (I.T. Project Management), Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2008.
 6. Δημητριάδης Αντ., Κοίλια Χρ., Κώστα Αθ., Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα: Από τη Θεωρία στην Πράξη, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, 2009.
 7. Γιαννακόπουλος Δ., Παπουτσής Ι., Διοικητικά Πληροφοριακά Συστήματα, Αθήνα, 2003.
 8. Παπαθανασίου Α.Ε., Στοιχεία Υπολογιστικών Συστημάτων, 3η Έκδοση, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 2003
 9. Avison D., Fitzgerald G., Information Systems Development: Methodologies,Techniques and Tools, 3rd ed., McGraw–Hill Education,UK, 2003.
 10. Avison D.E., Fitzerald G., Information Systems Development: Methodologies, Techniques and Tools, 2nd ed.,McGraw-Hill, 1998.
 11. Laudon K., Laudon J., Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, 6η έκδοση, Κλειδάριθμος, 2006.
 12. Whitten J., Bentley L., Systems Analysis and Design Methods, McGraw Hill, 1998.
 13. Whitten J.L., Bentley L.D., Dittman K., System Analysis and Design Methods, 6th ed., McGraw-Hill, 2004.
 14. Dennis, Wixom, Roth, Systems Analysis and Design, 3rd ed., John Wiley & Sons, 2005.
 15. Hoffer J.A., George J.F., Valacich J.S., Modern Systems Analysis & Design, 4th ed., Prentice Hall, 2005.
 16. Hossein B., Modern Information Systems for Managers, Academic Press, 1997.
 17. Graham C., Cobham D., Business Information Systems: Analysis, Design and Practice, 4th ed., Pitman Publishing, 2001.
 18. Date C.J., An Introduction to Data Base Systems, 7th ed., Addison Wesley, 1999.
 19. McLeod R. Jr, Management Information Systems, 8th ed., Prentice Hall, 2001.
 20. Connolly T.M., Begg C.E., Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management, 4th ed., Pearson Education, 2004.
 21. Viescans J.L., Running Microsoft Access 2000, Microsoft Press, 1999.
 22. Ward J., Griffiths P., Strategic Planning for Information Systems, 3rd ed., John Wiley & Sons, 2002.

Internationalisation I18n