Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Κωδικός Μαθήματος: Ν2-7060Α
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2Θ + 2Ε)
Πιστωτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 7ο
Κατηγορία μαθήματος: Μάθημα Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα:  

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αυτό επιτρέπει την κατανόηση συμπληρωματικών μεταξύ τους γνώσεων, από τους χώρους της οικονομίας, της διοίκησης επιχειρήσεων και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και την ανάπτυξη των ικανοτήτων σχεδιασμού και ανάπτυξης συστημάτων για την οργάνωση και λειτουργία των σημερινών, ηλεκτρονικών, επιχειρήσεων. Οι φοιτητές μαθαίνουν να περιγράφουν, αναγνωρίζουν και να συνδυάζουν τα ηλεκτρονικά επιχειρηματικά μοντέλα καθώς και τα ηλεκτρονικά κυβερνητικά μοντέλα. Ταυτόχρονα μελετούν τις διαθέσιμες τεχνολογίες για την ανάπτυξη διαδικτυακών επιχειρηματικών συστημάτων και για την εξασφάλιση της ασφάλειας στη λειτουργία των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων και των συναλλαγών.

Ιδιαίτερες μελέτες περίπτωσης εμβαθύνουν τις γνώσεις των φοιτητών στην ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop), ηλεκτρονικών συστημάτων προμηθειών (e-procurement), ηλεκτρονικών δημοπρασιών (e-auction), και συστημάτων ανταλλαγής (barteringmodel).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

 • Αναπτύξει τα βασικά επιχειρηματικά μοντέλα και να εμβαθύνει στις λειτουργίες αυτών.
 • Να παρουσιάσει και να αξιοποιήσει τις βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη τους (client side scripting με javascript, server side scripting με ASP ή/και PHP).
 • Να επεκταθεί σε εξελιγμένες τεχνολογίες (jquery, ajax, css) που βελτιώνουν τη διεπαφή και την απόκριση των ηλεκτρονικών επιχειρηματικών συστημάτων.
 • Να προσδιορίσει τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα σε σχέση με παραδοσιακές μεθόδους εμπορίου και επιχειρείν.
 • Να εντοπίσει και προσδιορίσει τα προβλήματα που ανακύπτουν: επαλήθευση ηλεκτρονικών παραγγελιών, σεβασμός ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, ασφάλεια πληρωμών, απόδοση φόρων και δασμών για συναλλαγές από διαφορετικές χώρες.
 • Να προσδιορίσει και να εφαρμόσει στα αντίστοιχα συστήματα ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας το κατάλληλο νομικό πλαίσιο.
 • Εμβαθύνει στις τεχνολογίες δυναμικής παραγωγής ιστοσελίδων και να αξιοποιήσει τις τεχνολογίες διαδικτυακής πρόσβασης σε δεδομένα βάσεων δεδομένων.
 • Να μελετήσει και να εφαρμόσει (ενσωματώσει) τη χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών.

Περιεχόμενο μαθήματος
 • Επιχείρηση και σχετικές έννοιες
 • Συνθετικά ηλεκτρονικών επιχειρήσεων
 • Μοντέλα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα
 • Ηλεκτρονικό πολυκατάστημα
 • Ηλεκτρονική πύλη
 • Ηλεκτρονικές προμήθειες και διαγωνισμοί
 • Ηλεκτρονική δημοπρασία
 • Δυναμική διαμόρφωση τιμών (Name your price και Bartering models)
 • Παραδοσιακά συστήματα πληρωμών
 • Ασφαλείς επικοινωνίες και ασφαλείς ηλεκτρονικές πληρωμές
 • Client side scripting (javascript)
 • Server side scripting (ASP καιPHP)
 • Βελτίωση της διεπαφής και της απόκρισης διαδικτυακών συστημάτων (jquery, ajax)
 • Case study υλοποίησηςe-shop
 • Case study υλοποίησηςe-procurement
 • Case study υλοποίησηςe-auction

Βιβλιογραφία
 1. Νικήτα Ν. Καρανικόλα. Τεχνολογίες Διαδικτύου και Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση, Έκδοση Πρώτη, 2006, Εκδόσεις Νέων τεχνολογιών, ISBN: 960-8105-94-3
 2. Δουκίδης κ.α., Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, 1999
 3. Amor Daniel, The E-Business (R)evolution: Living and Working in an Interconnected World, Prentice Hall, 2001.
 4. Chan H., Dillon T., Lee R., Chang E., Electronic Commerce: Fundamentals & Applications, John Wiley & Sons, 2001.
 5. Huff, S.L., Wade M., Parent M., Schneberger S., Newson P., Cases in Electronic Commerce, Irwin McGraw-Hill, 2000
 6. Kalakota R., Whinston A. B., Frontiers of Electronic Commerce, Addison-Wesley Publishing Company Inc., 1996.
 7. Kosiur D., Understanding Electronic Commerce, Microsoft Press, 1997.
 8. Shaw M., Blanning R., Strader T., Whinston A., Handbook on Electronic Commerce, Springer, 2000.
 9. Treese G.W., Stewart L. C., Designing Systems for Internet Commerce, Addison-Wesley Publishing Company Inc., 1998.

Internationalisation I18n