Υπολογιστικά Συστήματα

Κωδικός Μαθήματος: Ν2-5040Β
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2Θ + 2Ε)
Πιστωτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 5ο
Κατηγορία μαθήματος: Μάθημα Ειδικής Υποδομής
Προαπαιτούμενα:  

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί βασικό μάθημα με στόχο την κατανόηση της οργάνωση και την λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων και του ενεργού εξοπλισμού των δικτύων. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση της λειτουργίας των CPU,της κύριας μνήμης, των σκληρών και οπτικών δίσκων, του συστήματος διασύνδεσης, και των διαύλων επέκτασης, Επίσης περιλαμβάνει την παρουσίαση δημοφιλών αρχιτεκτονικών CPU, μικροελεγκτών, συστημάτων ανάπτυξης, Περιλαμβάνει επίσης την περιγραφή της δομής και την λειτουργία επικοινωνιακών συστημάτων όπως switches, routes.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Να είναι γνώστης των διαφόρων τύπων υπολογιστικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στην πράξη και την εφαρμογή τους.
 • Να κατανοεί τις διάφορες αρχιτεκτονικές συνόλου εντολών σε γλώσσα μηχανής των εν χρήσει επεξεργαστών και την σχέση τους με την απόδοσή τους.
 • Να κατανοεί την οργάνωση και την λειτουργία των CPU, την οργάνωση και την λειτουργία του συστήματος μνήμης, του συστήματος εισόδου/εξόδου και των διαύλων διασύνδεσης.
 • Να κατανοεί τις τεχνικές αύξησης της απόδοσης των υπολογιστικών συστημάτων.
 • Να συνθέτει και να αναβαθμίζει και να επισκευάζει διαδεδομένα υπολογιστικά συστήματα.
 • Να χρησιμοποιεί συστήματα ανάπτυξης για να υλοποιεί απλά συστήματα βασισμένα σε μικροελεγκτή.
 • Να κατανοεί την δομή, τα χαρακτηριστικά και την λειτουργία των εξυπηρετητών και των διακομιστών οι οποίοι χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα δίκτυα Η/Υ.

Περιεχόμενο μαθήματος

Κατηγορίες υπολογιστών. Αρχιτεκτονικές και σύνολα εντολών. Δομή CPU τύπου RISC. Οργάνωση κύριας μνήμης. Τεχνολογίες σκληρών και οπτικών δίσκων. Σύστημα και τεχνικές εισόδου/εξόδου. Διασύνδεση CPU-μνήμης και μονάδων εισόδου/εξόδου. Σύστημα Διαύλων. Τεχνικές αύξησης της απόδοσης των CPU. Αρχιτεκτονική δημοφιλών επεξεργαστών.(Χ86, ΑRΜ,…). Αρχιτεκτονική του συστήματος μνήμης. Συστήματα απεικόνισης. Σύστημα Γραφικών. GPU.Σύστημα ήχου. Σύνθεση υπολογιστικών συστημάτων. Αρχιτεκτονική δημοφιλών μικροελεγκτών (AVR, PIC). Συστήματα ανοικτού υλικού. Αρχιτεκτονικές εξυπηρετητών. Αρχιτεκτονικές συστημάτων αποθήκευσης. Αρχιτεκτονικές επικοινωνιακών συστημάτων (μεταγωγείς, δρομολογητές).

Βιβλιογραφία
 1. J. Hennessy, Δ. Patterson, Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών (η διασύνδεση υλικού και λογισμικού), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2009.
 2. W. Stallings, Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Εκδόσεις Τζιόλα, 2003.
 3. A. Tanenbaum, Η Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2001.
 4. C. Hammacher, Ζ. Vranesic, S. Zaky, Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκδόσεις Επίκεντρο 2007.

Internationalisation I18n