Ψηφιακή Σχεδίαση

Κωδικός Μαθήματος: Ν2-2050
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2Θ + 2Ε)
Πιστωτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 2ο
Κατηγορία μαθήματος: Μάθημα Ειδικής Υποδομής
Προαπαιτούμενα:  

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα στην σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων και την οργάνωση και την λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες των αριθμητικών συστημάτων των κωδίκων που χρησιμοποιούνται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στην ανάλυση και την σχεδίαση των συνδυαστικών κυκλωμάτων, την ανάλυση και την σχεδίαση των σύγχρονων ακολουθιακών κυκλωμάτων. Επίσης εισάγει τους σπουδαστές στις σύγχρονες τεχνολογίες υλοποίησης των ψηφιακών συστημάτων (ολοκληρωμένα και τυπωμένα κυκλώματα).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Να κατανοεί τα αριθμητικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στους Η/Υ
  • Να αναλύει και να σχεδιάζει συνδυαστικά ψηφιακά κυκλώματα.
  • Να αναλύει και να σχεδιάζει ακολουθιακά ψηφιακά κυκλώματα.
  • Να χρησιμοποιεί βασικά όργανα όπως πολύμετρα, παλμογράφους, γεννήτριες συναρτήσεων.
  • Να προσομοιώνει ψηφιακά κυκλώματα και να επαληθεύει την λειτουργία τους.

Περιεχόμενο μαθήματος

Αριθμητικά Συστήματα-Κώδικες. Άλγεβρα Boole. Άλγεβρα Διακοπτών. Λογικές συναρτήσεις. Λογικές πύλες. Απλοποίηση και υλοποίηση λογικών συναρτήσεων. Ανάλυση και Σχεδίαση Συνδυαστικών Κυκλωμάτων. Πολυπλέκτες. Αποκωδικοποιητές. Κωδικοποιητές. Αριθμητικά κυκλώματα. Flip-flop. Καταχωρητές. Ολισθητές. Ασύγχρονοι, Σύγχρονοι Απαριθμητές. Κώδικες και κυκλώματα ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών. Ημιαγωγοί. Ολοκληρωμένα Κυκλώματα.

Βιβλιογραφία
  1. Κωνσταντίνου Ευσταθίου, Ψηφιακή Σχεδίαση, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2012
  2. StephenBrown, ZvoncoVranesic, Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων με την Γλώσσα VHDL

Internationalisation I18n