Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Κωδικός Μαθήματος: Ν2-3060
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 4 (2Θ + 2Ε)
Πιστωτικές μονάδες: 5
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 3ο
Κατηγορία μαθήματος: Μάθημα Ειδικής Υποδομής
Προαπαιτούμενα:  

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα των Δικτύων Υπολογιστών Ι, αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα, που αναφέρεται σε (θεωρητικές και πρακτικές) μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο χώρο των επικοινωνιών δεδομένων και δικτύων υπολογιστών.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση εκ μέρους του σπουδαστή βασικών εννοιών και τεχνικών που χρησιμοποιούνται στις επικοινωνίες δεδομένων και στα σύγχρονα δίκτυα υπολογιστών.

Επιπλέον, το μάθημα στοχεύει στην απόκτηση κατάλληλης θεωρητικής και πρακτικής υποδομής, έτσι ώστε ο σπουδαστής να μπορεί να ανταποκριθεί στις διαρκώς εξελισσόμενες τεχνολογίες δικτύων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί τη θεωρητική και πρακτική λειτουργία των επικοινωνιών και τοπικών δικτύων.
 • Έχει γνώση των μέσων και των τεχνικών που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονων τοπικών δικτύων.
 • Χρησιμοποιεί και παραμετροποιεί βασικό δικτυακό εξοπλισμό (κάρτες δικτύου, μεταγωγείς, ορισμό υποδικτύων)

Περιεχόμενο μαθήματος
 1. Εισαγωγή στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, στην εξέλιξη των δικτύων και στο μοντέλο επικοινωνιών.
 2. Αρχές σχεδιασμού δικτύων (Αρχιτεκτονικές δικτύων και ιεραρχίες πρωτοκόλλων).
 3. Το μοντέλο αναφοράς OSI του ISO
 4. Σύντομη εισαγωγή στις αρχές, τις τεχνικές και τα συστήματα μετάδοσης (Στοιχεία μετάδοσης)
 5. Έλεγχος και διόρθωση λαθών
 6. Σειριακή σύγχρονη και ασύγχρονη μετάδοση (RS232, USB, IEEE1394)
 7. Αρχές επικοινωνιών (μεταγωγή και πολυπλεξία)
 8. Μέσα μετάδοσης (χάλκινα καλώδια, οπτικές ίνες, ασύρματες επικοινωνίες) και δομημένη καλωδίωση
 9. Σύντομη αναφορά σε διατάξεις εκπομπής, αναγέννησης και λήψης όπως modem, laser, κεραίες για ασύρματη εκπομπή, επαναλήπτες
 10. Πρωτόκολλα του επιπέδου ζεύξης δεδομένων (BSC, SDLC,CSMA/CD πολλαπλής πρόσβασης)
 11. Τοπικά δίκτυα: (Ethernet,Δακτυλίου)
 12. Το πρότυπο IEEE 802 (802.2, 802.3, 802.4, 802.5)
 13. Τοπικάδίκτυαυψηλήςταχύτητας (Fast Ethernet, Gb/s Ethernet, 10 Gb/s Ethernet)
 14. Αναφορά στις γέφυρες και στους μεταγωγείς
 15. Ασύρματα τοπικά δίκτυα, WiFi (802.11) Bluettooth (802.15) WiMax (802.16)
 16. Έλεγχος ροής δεδομένων
 17. Σύντομη αναφορά στην πλατφόρμα πρωτοκόλλων διαδικτύου (IP, UDP, TCP, IPv4διευθυνσιοδότηση)
 18. Αναφορά στη λειτουργία των δρομολογητών

Βιβλιογραφία
 1. Αλεξόπουλος Α., Λαγογιάννης Γ., Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών, Αυτοέκδοση, 1987.
 2. Tanenbaum A., Δίκτυα Υπολογιστών, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2003.
 3. Halsall F., Data Communication, Computer Networks and Open Systems, 4th ed., Addison-Wesley, 1995.
 4. Comer D.E., Δίκτυα και διαδίκτυα Υπολογιστών και εφαρμογές τους στο Internet, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2007.
 5. Kurose J. & Ross K. (2008): Δικτύωση Υπολογιστών: Προσέγγιση από Πάνω προς τα Κάτω με Έμφαση στο Διαδίκτυο, Έκδοση 6η (μεταφρασμένο), Εκδόσεις Γκιούρδας, 2013.

Internationalisation I18n