Προγραμματισμός Υπολογιστών

Κωδικός Μαθήματος: Ν2-1040
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 6 (2Θ + 2ΑΠ + 2Ε)
Πιστωτικές μονάδες: 7
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: 1ο
Κατηγορία μαθήματος: Μάθημα Γενικής Υποδομής
Προαπαιτούμενα:  

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια πρέπει να:

 • κατανοεί το συντακτικό και να έχει εξοικείωση με το προγραμματιστικό περιβάλλον της C (π.χ. editor, compiler, βιβλιοθήκες λογισμικού, εγχειρίδια αναφοράς, online help)
 • χειρίζεται με σχετική ευκολία τις βασικές προγραμματιστικές κατασκευές: τύπους δεδομένων, μεταβλητές, σταθερές, εκχωρήσεις τιμών, παραστάσεις, βρόχους και κατασκευές ελέγχου
 • κατανοεί και να μπορεί να χρησιμοποιήσει τους αφηρημένους τύπους δεδομένων (πίνακες, συμβολοσειρές), τις συναρτήσεις, την αναδρομή, την εμβέλεια των μεταβλητών, τους δείκτες και τις δομές
 • χρησιμοποιεί και να είναι εξοικειωμένος με την μορφοποιημένη είσοδο/έξοδο, τον προεπεξεργαστή της C, τα αρχεία και τα ορίσματα της main
 • είναι ικανός να αναλύει υπάρχοντα δομημένα προγράμματα υπολογιστών σε γλώσσα Cκαι να καθορίζει τη λειτουργία τους
 • είναι ικανός να σχεδιάσει και να εφαρμόσει λύσεις προβλημάτων στον υπολογιστή μέσω προγραμματισμού στη γλώσσα C.

Περιεχόμενο μαθήματος

Δομή Υπολογιστή. Αρχές Δομημένου Προγραμματισμού. Μεταγλώττιση. Σύνδεση. Εκτελέσιμα προγράμματα. Η γλώσσα προγραμματισμού C. Μεταβλητές, τύποι δεδομένων, παραστάσεις και εκχωρήσεις. Απλή είσοδος/έξοδος. Βρόχοι. Κατασκευές ελέγχου. Πίνακες. Συναρτήσεις. Εμβέλεια μεταβλητών. Αναδρομή. Δείκτες. Δυναμική δέσμευση μνήμης. Συμβολοσειρές. Δομές. Μορφοποιημένη είσοδος/έξοδος. Ο προεπεξεργαστής της C. Μακροεντολές. Ανακατεύθυνση εισόδου/εξόδου. Ροές δεδομένων. Αρχεία κειμένου. Δυαδικά αρχεία. Σειριακή/τυχαία προσπέλαση αρχείων. Ειδικά θέματα (τα ορίσματα της main(), απαριθμητοί τύποι δεδομένων, ενώσεις). Εργαστήριο σε προγραμματιστικό περιβάλλον της Cγια την εμπέδωση της γλώσσας.

Βιβλιογραφία
 1. Χατζηγιαννάκης, Ν., Η Γλώσσα C σε Βάθος, 4η έκδ., Κλειδάριθμος, 2012.
 2. Aitken P., Jones, Πλήρες Εγχειρίδιο της C, 6η έκδ., Γκιούρδας, 2006.
 3. Kernighan B., RitchieD., Η Γλώσσα Προγραμματισμού C, 2η έκδ., Κλειδάριθμος, 1990.
 4. Καρανικόλας, Ν., Εμβάθυνση στον Προγραμματισμό με τη Γλώσσα C, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2009.
 5. Roberts E., Η Τέχνη και Επιστήμη της C, Κλειδάριθμος, 2004.
 6. DeitelH.M., DeitelP.J., C Προγραμματισμός, Γκιούρδας, 2003.
 7. PrataS., CPrimerPlus, 5thed., TheWaiteGroup, SAMS, 2004.
 8. Harbison S.P., Steele G.L., C: A Reference Manual, 5thed.,Prentice Hall, 2002.
 9. Bronson G.J., A First Book of ANSI C, 4th ed., Course Technology, 2006.
 10. Wikibooks, Programming in C, (A comprehensive look at the C programming language and its features) -http://en.wikibooks.org/wiki/Programming:C

Internationalisation I18n