Εργαστήριο “Τεχνολογίας Υπολογιστικών Συστημάτων, Βελτιστοποίησης και Ανάλυσης Δεδομένων”

Στόχοι

Το Εργαστήριο «Τεχνολογίας Υπολογιστικών Συστημάτων, Βελτιστοποίησης και Ανάλυσης Δεδομένων» της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

 • Τεχνολογία και σχεδιασμός Υπολογιστικών Συστημάτων με έμφαση στην υψηλή απόδοση και την αξιοπιστία
 • Τεχνικές βελτιστοποίησης
 • Ανάλυση δεδομένων
 • Βελτιστοποίηση
 • Εφαρμογές σε οικονομικές και βιοιατρικές δραστηριότητες
Δραστηριότητες

Στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται:

 1. Η διεξαγωγή έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1Α.
 2. Η διεξαγωγή έρευνας για την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
 3. Η συνεργασία κάθε μορφής και η ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα της Ελλάδος ή του εξωτερικού, εφ’ όσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικότητας. Στα πλαίσια της συνεργασίας μπορεί να καλυφθούν ανάγκες διδασκαλίας και έρευνας κοινών δια-ιδρυματικών συνεργασιών στις οποίες συμμετέχει το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.
 4. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και εκθέσεων καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων, εκδόσεων και η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων.
 5. Η συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, ώστε να συμβάλουν στη μελέτη και υποβολή προτάσεων και εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1Α.
 6. Η συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά εργαστήρια και βιομηχανίες για την κατάρτιση μελετών ή την αντιμετώπιση προβλημάτων ή την προώθηση της έρευνας σε θέματα που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1Α.
 7. Ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έργων και μελετών με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας καθώς και ανάληψη και υλοποίηση εθνικών και διεθνών ερευνητικών έργων.
 8. Η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την ακαδημαϊκή δεοντολογία στα αντικείμενα, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1Α.
 9. Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας ή άλλων ιδιωτικών και δημοσίων φορέων σε θέματα σχετικά με τα γνωστικά πεδία του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1Α.
Στελέχωση

Τα κάτωθι μέλη ΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Αθήνας πρόκειται να αποτελέσουν μέλη της βασικής ερευνητικής ομάδας του εργαστηρίου:

 1. Ευσταθίου Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου
 2. Μάγος Δημήτριος, Καθηγητής
 3. Κίτσος Χρήστος, Καθηγητής
 4. Βογιατζής Ιωάννης, Επ. Καθηγητής
Internationalisation I18n