Παλιό Πρόγραμμα Σπουδών 2009-2013

Το Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) αποτελείται από 8 εξάμηνα σπουδών, το τελευταίο των οποίων περιλαμβάνει την Πτυχιακή Εργασία και την Πρακτική Άσκηση των τελειοφοίτων. Στα πρώτα 5 εξάμηνα σπουδών ο φοιτητής παρακολουθεί ένα εκτεταμένο – αλλά απαραίτητο – γνωστικό υπόβαθρο, ενώ στα δύο επόμενα εξάμηνα επιλέγοντας κατάλληλα μαθήματα επιλογής εμβαθύνει σε μια ορισμένη επιστημονική/τεχνολογική κατεύθυνση.

Το σύνολο των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών περιλαμβάνει τα μαθήματα κορμού ή Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα και τα Επιλογής Υποχρεωτικά (ΕΥ) μαθήματα. Τα ΕΥ μαθήματα κατανέμονται σε δύο κύκλους μαθημάτων:

  • Πληροφοριακών Συστημάτων & Εφαρμογών και
  • Επικοινωνιακών &Υπολογιστικών Συστημάτων

Κάθε Κύκλος Μαθημάτων περιλαμβάνει οκτώ (8) ΕΥ μαθήματα.Οι προσφερόμενοι Κύκλοι Μαθημάτων δεν είναι υποχρεωτικοί και επομένως, είναι στην ευχέρεια κάθε φοιτητή να επιλέξει εάν θα παρακολουθήσει κάποιον από αυτούς ή όχι. Ένας φοιτητής, προκειμένου να αποφοιτήσει, θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς τα 40 μαθήματα του Π.Σ. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς τα 32 Υποχρεωτικά μαθήματα του Π.Σ. και επιπλέον:

  • εάν επιλέξει να παρακολουθήσει κάποιο Κύκλο Μαθημάτων θα πρέπει επίσης να παρακολουθήσει επιτυχώς τα οκτώ (8) ΕΥ μαθήματα του εν λόγω Κύκλου.
  • εάν επιλέξει να μην παρακολουθήσει κάποιο Κύκλο Μαθημάτων, θα πρέπει επίσης να παρακολουθήσει επιτυχώς οκτώ (8) ΕΥ μαθήματα ανεξαρτήτως Κύκλου. Από αυτά, τα δύο (2) ΕΥ μαθήματα επιλέγονται από τα 4 ΕΥ μαθήματα του έκτου εξαμήνου ενώ τα έξι (6) ΕΥ μαθήματα επιλέγονται από τα 12 ΕΥ μαθήματα του έβδομου εξαμήνου.

Η αξιολόγηση των σπουδαστών στα μικτά μαθήματα (Θεωρία και Εργαστήριο) γίνεται με την αναλογία 50% το θεωρητικό μέρος και 50% το εργαστηριακό μέρος.

Δείτε το τρέχων Πρόγραμμα Σπουδών

 

Internationalisation I18n