Πτυχιακή Εργασία

Κάθε φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει πτυχιακή εργασία κατά τη διάρκεια του 8ου εξαμήνου των σπουδών του με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για την Πρακτική Άσκηση και σε αντικείμενα συμβατά με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

Η Πτυχιακή Εργασία εκπονείται ατομικά από ένα (1) φοιτητή ή συλλογικά από δυο (2) φοιτητές, στηρίζεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Η έναρξη της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας γίνεται αφού προηγηθούν οι ακόλουθες διαδικασίες.

Διαδικασίες ανάληψης
Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης
Μεταφορτώστε τον οδηγό εκπόνησης πτυχιακής εργασίας

Internationalisation I18n