Πρακτική Άσκηση

Το Τμήμα έχει θεσμοθετήσει Επιτροπή Παρακολούθησης Πρακτικής Άσκησης. Η εν λόγω Επιτροπή είναι υπεύθυνη για:

  • τη διατύπωση και επικαιροποίηση του εσωτερικού κανονισμού, ο οποίος συμπληρώνει το γενικό θεσμικό πλαίσιο πρακτικής άσκησης των Τ.Ε.Ι.
  • την ανάπτυξη δικτύου διασύνδεσης του Τμήματος με κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή παραγωγικούς φορείς με σκοπό την πρακτική άσκηση των φοιτητών
  • την εξασφάλιση θέσεων πρακτικής άσκησης, με έμφαση στην στοχευμένη απασχόληση σε συμφωνία με το γνωστικό αντικείμενο των ασκούμενων φοιτητών και την, κατά το δυνατόν, διασύνδεση του αντικειμένου της άσκησής τους με το θέμα πτυχιακής εργασίας τους, ώστε να διαμορφώνεται ένα ισχυρό πλαίσιο ανάπτυξης δεξιοτήτων
  • τη διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας και επαφής μεταξύ των εκπαιδευτικών / εποπτών του Τμήματος και των εκπροσώπων του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης
Διεύθυνση Διοικητικού Γενικές πληροφορίες που αφορούν την πρακτική άσκηση
Διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο φοιτητής
Διαδικτυακή εφαρμογή υποστήριξης Διαδικασιών Πρακτικής Άσκησης

(*) Ο αριθμός αυτός μπορεί να αλλάξει με απόφαση του Συμβουλίου ΤΕΙ.

Internationalisation I18n