Εργαστήριο “Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων και Δικτύων”

Στόχοι

Το Εργαστήριο «Παράλληλων και Κατανεμημένων Συστημάτων και Δικτύων (Parallel and Distributed Systems and Networks – PDSN Lab)» της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

  Παράλληλοι Αλγόριθμοι και Εφαρμογές σε Συστήματα Πολυεπεξεργαστών και Συστοιχιών Υπολογιστών

 • Υπολογισμός σε Πλέγματα Υπολογιστικών Συστημάτων (Grid Computing)
 • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
 • Κατανεμημένα Συστήματα (Ενδιάμεσο Λογισμικό, Κατανομή Πόρων, Μέθοδοι Επικοινωνίας, Αλγόριθμοι, Εφαρμογές)
 • Δικτυακές Τεχνολογίες (Emerging Networking Technologies) για Κατανεμημένα Συστήματα – Επικοινωνία Δεδομένων και Εφαρμογές σε:
  • Ad Hoc Κινητά Δίκτυα (Mobile Ad Hoc Networks)
  • Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων και Ενεργοποιητών (Wireless Sensor and Actuator Networks)
  • Ομότιμα Δίκτυα (P2P Networks)
 • Διάχυτος και Κινητός Υπολογισμός (Pervasive and Mobile Computing)
 • Προσεγγιστικοί και ευρετικοί αλγόριθμοι για την επίλυση υπολογιστικά πολύπλοκων προβλημάτων.
 • Δίκτυα Αισθητήρων Οπτικών Ινών
 • Τεχνολογίες Οπτικής Μετάδοσης και διασύνδεσης για την Εξυπηρέτηση Data Centers και Κατανεμημένων Συστημάτων
 • Σύγκλιση τεχνολογιών δικτύων πρόσβασης (fixed mobile convergence)
 • Αλγόριθμοι δρομολόγησης/μεταγωγής σε οπτικά δίκτυα κορμού
 • Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων
Δραστηριότητες
 1. Η διεξαγωγή έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1Α.
 2. Η διεξαγωγή έρευνας για την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
 3. Η συνεργασία κάθε μορφής και η ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα της Ελλάδος ή του εξωτερικού, εφ’ όσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικότητας. Στα πλαίσια της συνεργασίας μπορεί να καλυφθούν ανάγκες διδασκαλίας και έρευνας κοινών δια-ιδρυματικών συνεργασιών στις οποίες συμμετέχει το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.
 4. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και εκθέσεων καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων, εκδόσεων και η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων.
 5. Η συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, ώστε να συμβάλουν στη μελέτη και υποβολή προτάσεων και εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1Α.
 6. Η συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά εργαστήρια και βιομηχανίες για την κατάρτιση μελετών ή την αντιμετώπιση προβλημάτων ή την προώθηση της έρευνας σε θέματα που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1Α.
 7. Ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έργων και μελετών με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας καθώς και ανάληψη και υλοποίηση εθνικών και διεθνών ερευνητικών έργων.
 8. Η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την ακαδημαϊκή δεοντολογία στα αντικείμενα, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1Α.
 9. Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας ή άλλων ιδιωτικών και δημοσίων φορέων σε θέματα σχετικά με τα γνωστικά πεδία του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1Α.

Στελέχωση

Τα κάτωθι μέλη ΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Αθήνας πρόκειται να αποτελέσουν μέλη της βασικής ερευνητικής ομάδας  του εργαστηρίου:

 • Γραμματή Πάντζιου (Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής)
 • Δημήτριος Κεχαγιάς (Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής)
 • Βασίλειος Μάμαλης (Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής)
 • Αντώνιος Μπόγρης (Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής)
 • Πέτρος Μπέλσης (Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής)
 • Ιωάννα Καντζάβελου (Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής)
Internationalisation I18n