Εργαστήριο “Προηγμένων Συστημάτων Πληροφορίας-Γνώσης και Εικόνας”

Σκοπός

Το Εργαστήριο «Προηγμένων Συστημάτων Πληροφορίας-Γνώσης και Εικόνας – ΠΡΟΣΥΓΕΠ» ανήκει στο Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας, στελεχώνεται από μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (EΠ) του Τμήματος Πληροφορικής και άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας και έχει ως σκοπό την κάλυψη των αναγκών της έρευνας, εκπαίδευσης και παροχής υπηρεσιών των σύνθετων, ευφυών συστημάτων (Advanced Intelligent Systems), που βασίζονται κυρίως στην ψηφιακή εικόνα (Digital Image) και τα ψηφιακά μέσα (Digital Media).Στα συστήματα αυτά περιλαμβάνονται συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, διαχείρισης σχεδιασμού, διάγνωσης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας. Ο τομέας του εργαστηρίου είναι από τη φύση του διεπιστημονικός και άπτεται εκτός της πληροφορικής, τομέων όπως οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, οι επιστήμες της φύσης, της ζωής και της γης, οι τέχνες και οι τεχνολογίες. Ειδικότερα, το Εργαστήριο καλύπτει τα ακόλουθα ερευνητικά αντικείμενα:

Αναλυτικά τα αντικείμενα είναι:

 • Ψηφιακή εικόνα και ήχος, σύνθεση εικόνας και γραφικά υπολογιστή, ανάλυση και κατανόηση εικόνας, όραση υπολογιστή και αναγνώριση προτύπων.
 • Σύνθεση εικόνας και γραφικά υπολογιστών
 • Οπτικοποίηση δεδομένων (data visualisation) Οπτική Αναλυτική (visual analytics)
 • Υπολογιστική νοημοσύνη, ποσοτικές μέθοδοι
 • Ευφυή συστήματα, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, συστήματα βασισμένα στη γνώση, έμπειρα συστήματα.
 • Συστήματα χώρο-χρονικών δεδομένων, Συστήματα γεωγραφικής πληροφορίας.
 • Συστήματα διαχείρισης, εξόρυξης και αξιοποίησης πολυμεσικής και πολυτροπικής πληροφορίας με χωρική ή/και χρονική διάσταση.
 • Διαδραστικά, διαδικτυακά συνεργατικά συστήματα.
 • Ανάλυση, σχεδιασμός, μοντελοποίηση, προσομοίωση, ανάπτυξη και αξιολόγηση σύνθετων συστημάτων. Μεθοδολογίες και Τεχνικές.

Ο τομέας του εργαστηρίου είναι από τη φύση του διεπιστημονικός και άπτεται εκτός της πληροφορικής, τομέων όπως οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, οι επιστήμες της φύσης, της ξωής και της γης, οι τέχνες και οι τεχνολογίες.

Επίσης δίνεται έμφαση σε περιοχές εφαρμογών και τεχνολογίας όπως:

 • Τεχνολογικά πληροφοριακά συστήματα (σχεδιασμού, ανάπτυξης, παραγωγής διαχείρισης προϊόντων).
 • Γεωγραφικά συστήματα, συστήματα χώρου.
 • Βιοϊατρικές εφαρμογές, πληροφορική υγείας.
 • Εφαρμογές στην τέχνη και στον πολιτισμό.
 • Εφαρμογές στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες, τα παιχνίδια και στον τουρισμό.
 • Συστήματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας
Δραστηριότητες

Στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται:

 1. Η διεξαγωγή έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα, όπως αυτα προσδιορίζονται στην παραγραφο 1Α.
 2. Η διεξαγωγή έρευνας για την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
 3. Η συνεργασία κάθε μορφής και η ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ή ερευνητικά κεντρα της Ελλάδος ή του εξωτερικού, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου μέσα σε πνευμα αμοιβαιότητας και συλλογικότητας. Στα πλαίσια της συνεργασίας μπορεί να καλυφθούν ανάγκες διδασκαλίας και έρευνας κοινών δια-ιδρυματικών συνεργασιών στις οποίες συμμετέχει το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.
 4. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και εκθέσεων καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων, εκδόσεων και η πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων.
 5. Η συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, ώστε να συμβάλουν στη μελέτη και υποβολή προτάσεων και εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο ΙΑ.
 6. Η συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά εργαστήρια και βιομηχανίες για την κατάρτιση μελετών ή την αντιμετώπιση προβλημάτων ή την προώθηση της έρευνας σε θέματα που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο ΙΑ.
 7. Ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έργων και μελετών με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας καθώς και ανάληψη και υλοποίηση εθνικών και διεθνών ερευνητικών έργων.
 8. Η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την ακαδημαϊκή δεοντολογία και κατ’ αναλογία με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ Ι59/Ι984 στα αντικείμενα, όπως αυτά προσδιορίξονται στην παράγραφο ΙΑ.
 9. Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας ή άλλων ιδιωτικών και δημοσίων φορέων σε θέματα σχετικά με τα γνωστικά πεδία του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο ΙΑ.

  Ειδικότερα :

  • Ανάπτυξη λογισμικού και σχετικών υπηρεσιών στα επιστημονικά πεδία και τις περιοχές εφαρμογών και τεχνολογίας του εργαστηρίου.
  • Δημιουργία περιεχομένου (επεξεργασία εικόνας, σύνθεση εικόνων, 2D και 3D μοντέλα και animation, virtual words κα)
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και διοίκηση έργων στα επιστημονικά πεδία και τις περιοχές εφαρμογών και τεχνολογίας του εργαστηρίου.
  • Εκπαίδευση / κατάρτιση στα επιστημονικά πεδία και τις περιοχές εφαρμογών και τεχνολογίας του εργαστηρίου
Στελέχωση

Τα κάτωθι μέλη ΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Αθήνας αποτελούν τη βασική ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου:

 • ΒΑΣΙΛΑΣ Νικόλαος (Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΣΤΕΦ)
 • ΒΟΥΛΟΔΗΜΟΣ Αθανάσιος (Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΣΤΕΦ)
 • ΔΡΑΓΩΝΑΣ Ιωάννης (Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΣΤΕΦ)
 • ΚΟΥΜΠΟΥΡΟΣ Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΣΤΕΦ)
 • ΜΙΑΟΥΛΗΣ Γεώργιος (Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΣΤΕΦ)
 • ΜΠΑΡΔΗΣ Γεώργιος ((Καθηγητής Εφαρμογών Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΣΤΕΦ)
 • ΞΥΔΑΣ Ιωάννης (Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΣΤΕΦ)
Internationalisation I18n