Ερευνητικό Εργαστήριο «Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης»

Σκοπός

Το Εργαστήριο «Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης, Information, Data and Knowledge Management (InfoDat_KM Lab)» της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών» (ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ Αθήνας, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

 • Βάσεις Δεδομένων και γνώσης. Διαγλωσσική Ανάκτηση Πληροφορίας, Ανάκτηση Πληροφορίας βασιζόμενη στο περιεχόμενο, Εξατομίκευση. Εφαρμογές σε Πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων και γνώσης και παγκόσμιο ιστό.
 • Μεθοδολογίες ανάπτυξης και διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων. Εργαλεία τεχνολογίας λογισμικού και μοντελοποίησης επιχείρησης (CASE tools & business modeling tools). Ολική ποιότητα. Εφαρμογές της Πληροφορικής στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης (e-government), της εκπαίδευσης και σε διαχειριστικές εφαρμογές.
 • Εκπαιδευτική και υποβοηθητική τεχνολογία. Εφαρμογές στους τομείς της Επικοινωνίας Ανθρώπου Μηχανής (HCI) , Ηλεκτρονικής μάθησης ( e-learning, mobile learning) για σπουδαστές ανωτάτης εκπαίδευσης. Εφαρμογές υποβοηθητικής τεχνολογίας (Assistive technology and Pervasive and Mobile computing) για ΑΜΕΑ σπουδαστές.
 • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, Εξόρυξη και Διαχείριση Δεδομένων και Γνώσης, Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης και Τεχνολογίες Πληροφόρησης. Εφαρμογές, κυρίως, σε θέματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τουριστικής προβολής.
 • Μη συμβατικές βάσεις δεδομένων, ανάκτηση εγγράφων, ανάκτηση κειμένου (text retrieval) και σημασιολογικός ιστός (Semantic Web). Εφαρμογές στο χώρο της Υγείας, της ιατρικής πληροφορικής (medical informatics) και του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce).
 • Μοντέλων Ωριμότητας Διαδικασιών στο χώρο της Εκπαίδευσης και της Δημόσιας Διοίκησης.
 • Σύγκλισης συστημάτων, συσκευών και υπηρεσιών

Ο σκοπός και οι στόχοι του Εργαστηρίου «Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης, Information, Data and Knowledge Management (InfoDat_KM Lab)» της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ)» του ΤΕΙ Αθήνας εκτείνεται σε:

 • Έρευνα και ανάπτυξη νέων μεθόδων και καινοτομικών εφαρμογών (Research and development activities) στο πλαίσιο της διαχείρισης δεδομένων, πληροφορίας και γνώσης
 • Εξειδίκευση στην έρευνα και εκπαίδευση στους παρακάτω τομείς:
 1. Τομέας βάσεων δεδομένων και γνώσης
 2. Τομέας ανάπτυξης και διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων
 3. Τομέας ηλεκτρονικής μάθησης και εκπαιδευτικής και υποβοηθητικής τεχνολογίας.
 4. Τομέας Επεξεργασίας Γλώσσας και Πληροφορίας
 5. Τομέας ανάκτησης κειμένου και διαχείρισης εγγράφων
 6. Τομέας ανάπτυξης μικρών συστημάτων και συστημάτων για χρήση εκτός γραφείου
 • Παροχή Υπηρεσιών όπως:Ψηφιοποίηση και παραγωγή βάσεων δεδομένων (πχ βάσεων ιστορικών χειρογράφων), οργάνωση και ανάπτυξη υπηρεσιών τεκμηρίωσης και πληροφόρησης, μελέτες αποτύπωσης και βελτιστοποίησης διαδικασιών, σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων βασιζόμενων σε βάσεις δεδομένων και γνώσης, σχεδίαση συστημάτων ανάκτησης δεδομένων, σχεδίαση, ανάπτυξη, υποστήριξη λειτουργίας και βελτιωτικών παρεμβάσεων συστημάτων διαχείρισης πληροφορίας και γνώσης, σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων επεξεργασίας και κατανόησης φυσικής γλώσσας, σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ηλεκτρονικών γλωσσικών πόρων, πολυμεσικές εφαρμογές, σχεδίαση και κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων και ιστοτόπων.Εφαρμογές στους τομείς υγείας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πολιτισμού (πολιτιστικής κληρονομιάς), ηλεκτρονικής μάθησης, γλωσσικής τεχνολογίας, ηλεκτρονικού εμπορίου, μικρών συστημάτων και συστημάτων για χρήση εκτός γραφείου.
 • Ανάπτυξη ερευνητικής υποδομής (Development of research infrastructure)
 • Δραστηριότητες εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο

Για την επίτευξη των στόχων του το εργαστήριο προωθεί τη συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά εργαστήρια, ερευνητικές ομάδες και εθνικούς οργανισμούς και συντονίζει και συμμετέχει στην υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.

Δραστηριότητες

Στις δραστηριότητες του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται:

 1. Η διεξαγωγή έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1Α.
 2. Η διεξαγωγή έρευνας για την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
 3. Η συνεργασία κάθε μορφής και η ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα της Ελλάδος ή του εξωτερικού, εφ’ όσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικότητας. Στα πλαίσια της συνεργασίας μπορεί να καλυφθούν ανάγκες διδασκαλίας και έρευνας κοινών δια-ιδρυματικών συνεργασιών στις οποίες συμμετέχει το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας. Η συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει:
  Δραστηριότητες εκπαίδευσης, οργάνωση μαθημάτων σε ηλεκτρονική μορφή (e-learning), συνεργασία και από κοινού έρευνα σε θέματα διαχείρισης δεδομένων, πληροφορίας και γνώσης, μοντελοποίησης και πιστοποίησης διαδικασιών.
 4. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και εκθέσεων καθώς και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων, εκδόσεων και η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων.
 5. Η συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, ώστε να συμβάλουν στη μελέτη και υποβολή προτάσεων και εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης προβλημάτων που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1Α.
 6. Η συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά εργαστήρια και βιομηχανίες για την κατάρτιση μελετών ή την αντιμετώπιση προβλημάτων ή την προώθηση της έρευνας σε θέματα που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1Α.
 7. Ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έργων και μελετών με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας καθώς και ανάληψη και υλοποίηση εθνικών και διεθνών ερευνητικών έργων.
 8. Η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την ακαδημαϊκή δεοντολογία στα αντικείμενα, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1Α.
 9. Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για τις υπηρεσίες του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας ή άλλων ιδιωτικών και δημοσίων φορέων σε θέματα σχετικά με τα γνωστικά πεδία του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1Α.
 10. Η εκπαιδευτική διαδικασία. Δραστηριότητες εκπαίδευσης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και σε επίπεδο συνεχιζόμενης και δια βίου εκπαίδευσης, Διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στους σπουδαστές στο πλαίσιο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων. Η έρευνα του εργαστηρίου έχει άμεση εφαρμογή στην εκπαίδευση σε θέματα (μαθήματα):
  • Βάσεων Δεδομένων (Data Bases),
  • Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Systems),
  • Τεχνολογίας λογισμικού (Software Engineering),
  • Επικοινωνίας Ανθρώπου Μηχανής (Human Computer Interaction),
  • Αλγοριθμικής και δομών δεδομένων (Algorithms and Data structures),
  • Ανάκτησης Πληροφορίας (Information Retrieval),
  • Εξόρυξης δεδομένων (Data Mining),
  • Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης (Management Information Systems),
  • Μεθοδολογιών Ανάπτυξης Εφαρμογών,
  • Διαχείρισης Γνώσης (Knowledge Management),
  • Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-commerce),
  • Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing),
  • Ιατρικής Πληροφορικής (Medical Informatics),
  • Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Modeling)
  • Συστήματα Πιστοποίησης ISO, ITΙL, CoBit
Στελέχωση

Τα κάτωθι μέλη ΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Αθήνας αποτελούν τα μέλη της βασικής ερευνητικής ομάδας του εργαστηρίου:

 • Χρήστος Σκουρλάς, Καθηγητής, Διευθυντής του Εργαστηρίου
 • Ιωάννης Χάλαρης, Καθηγητής
 • Χρήστος Κοίλιας, Καθηγητής
 • Ελένη Γαλιώτου, Καθηγήτρια
 • Νικήτας Καρανικόλας, Καθηγητής
Internationalisation I18n