Προπτυχιακές Σπουδές

Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Οι σπουδές στα πρώτα επτά (7) εξάμηνα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακή εργασία, εκπόνηση εργασιών και μελέτη περιπτώσεων, είτε αυτόνομα, είτε στα πλαίσια συμμετοχικής εργασίας. Το όγδοο (8ο) εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπλήρωση της Πρακτικής Άσκησης και την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας.

Η Πρακτική Άσκηση εκπονείται σε επιλεγμένους φορείς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα. Παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εργαστούν σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον, συμμετέχοντας σε ομάδες εργασίας υπό επαγγελματική καθοδήγηση στελεχών των φορέων υποδοχής τους, με σκοπό την από κοινού με άλλους επαγγελματίες του κλάδου εκπόνηση συγκεκριμένου έργου και την ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων τους μέσω διαδικασιών συνεργατικότητας.

Η Πτυχιακή Εργασία έχει μελετητικό, αναπτυξιακό ή εφαρμοσμένο ερευνητικό χαρακτήρα και εκπονείται από κάθε σπουδαστή, είτε ατομικά, είτε στο πλαίσιο ολιγομελούς ομάδας. Παρέχεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες από την ολοκληρωμένη μελέτη σε βάθος ενός θέματος της ειδικότητάς τους.

Το Πρόγραμμα Σπουδών υποστηρίζει 54 μαθήματα εκ των οποίων τα 27 είναι μαθήματα κορμού και τα 27 είναι κατανεμημένα στις εξής τρείς θεσμοθετημένες Κατευθύνσεις:

  1. Μηχανικών Λογισμικού
  2. Μηχανικών Η/Υ
  3. Μηχανικών Δικτύων
Με βάση τις παραπάνω κατευθύνσεις, το ΠΠΣ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής εστιάζει στους ακόλουθους γενικούς άξονες:
  • Επιστήμης των Υπολογιστών, με έμφαση στις θεωρητικές και αλγοριθμικές αρχές του υπολογισμού, στον προγραμματισμό, και στην διαχείριση της πληροφορίας.
  • Τεχνολογιών του Λογισμικού, των Υπολογιστών και των Επικοινωνιών, με έμφαση στην ανάλυση, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση συστημάτων λογισμικού και στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην υποστήριξη δικτύων και υπολογιστικών συστημάτων, με κύριο στόχο την επιτυχή ανάπτυξη και λειτουργία των σύγχρονων πληροφοριακών περιβαλλόντων (υποδομές, επικοινωνιακές υπηρεσίες, εφαρμογές περιεχομένου, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας).
  • Πληροφοριακών Συστημάτων, με έμφαση στην ανάλυση απαιτήσεων, καθώς και στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση συστημάτων, με στόχο την υποστήριξη των διαδικασιών διαχείρισης της πληροφορίας και διοίκησης σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού / επιχείρησης.
  • Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων, με έμφαση στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, περιφερειακών Η/Υ, ενσωματωμένων συστημάτων, σύνθετων συστημάτων αισθητήρων καθώς και στον σχεδιασμό και προγραμματισμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.

Ένας φοιτητής προκειμένου να αποφοιτήσει, θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς 40 μαθήματα του ΠΣ Συγκεκριμένα, θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς τα 27 Υποχρεωτικά μαθήματα του ΠΠΣ και επιπλέον:

(α) τα 5 Βασικά μαθήματα της Κατεύθυνσης (ΒΚ) που θα επιλέξει, (β) 8 ΕΥ εκ των οποίων τουλάχιστον 6 ΕΥ της Κατεύθυνσης που θα επιλέξει και το πολύ 2 μαθήματα από τις άλλες δυο Κατευθύνσεις. Πιο αναλυτικά, μπορούν να γίνουν οι παρακάτω συνδυασμοί:
  1. 6 ΕΥ (εκτός των ΒΚ) μαθήματα της Κατεύθυνσης που θα επιλέξει (2 από το ΣΤ’ εξάμηνο και 4 από το Ζ’) και 2 ΕΥ μαθήματα τα οποία μπορούν να ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις 3 Κατευθύνσεις (από το Ζ’ εξάμηνο) ή
  2. 7 ΕΥ (εκτός των ΒΚ) μαθήματα της Κατεύθυνσης που θα επιλέξει (2 από το ΣΤ’ εξάμηνο και 5 από το Ζ’) και 1 ΕΥ μάθημα το οποίο μπορεί να ανήκει σε οποιαδήποτε από τις 3 Κατευθύνσεις (από το Ζ’ εξάμηνο) ή
  3. 8 ΕΥ (εκτός των ΒΚ) μαθήματα της Κατεύθυνσης που θα επιλέξει (2 από το ΣΤ’ εξάμηνο και 6 από το Ζ’)

Δείτε επίσης το παλιότερο Πρόγραμμα Σπουδών (2009-2013)

Internationalisation I18n