ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τίτλος Μαθήματος:ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κωδικός Μαθήματος2040
Τύπος Μαθήματος:Θεωρία και Εργαστήριο
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας:6 (4Θ + 2Ε)
Πιστωτικές Μονάδες:7
Τυπικό εξάμηνο διδασκαλίας2ο
Κατηγορία μαθήματος:Μάθημα Γενικής Υποδομής
Προαπαιτούμενα:Αλγοριθμική, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό
Σκοπός μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικών με την εκπόνηση αλγορίθμων για την επίλυση προβλημάτων.
Στόχοι μαθήματος

Στόχοι του μαθήματος είναι οι σπουδαστές :

 • Να αποκτήσουν στέρεες και επαρκείς γνώσεις στο γνωστικό αντικείμενο των Δομών Δεδομένων κύριας και βοηθητικής μνήμης.
 • Να αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα που αφορούν στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στον έλεγχο αλγορίθμων.
 • Να βελτιστοποιήσουν την ικανότητα επιλογής των κατάλληλων δομών δεδομένων για τη λύση ενός προβλήματος.
 • Να αναπτύξουν ικανότητες και να αποκτήσουν εμπειρίες στην υλοποίηση αλγορίθμων σε προγράμματα υπολογιστή.
Περιγραφή μαθήματος
Πληροφορίες και Δεδομένα. Αλγόριθμοι. Παράσταση αλγορίθμων. Θεωρία αλγορίθμων, ανάλυση αλγορίθμων, είδη αλγορίθμων (συνοπτικά). Γραμμικές δομές δεδομένων. Πίνακες, στοίβες, ουρές, λίστες. Μη γραμμικές δομές δεδομένων. Δένδρα. Γράφοι (συνοπτικά). Αναζήτηση και ταξινόμηση. Δομές δεδομένων βοηθητικής μνήμης – Αρχεία δεδομένων. Βασικές έννοιες, είδη, επεξεργασία, κατηγορίες λογικών εγγραφών, φυσική αποθήκευση, οργανώσεις, μέθοδοι πρόσβασης. Διαδοχική οργάνωση. Σειριακή με δείκτες οργάνωση. Απ’ ευθείας οργανωμένα αρχεία. Άμεσα αρχεία, Με βοήθεια λεξικού, Με μετασχηματισμό κλειδιού. Β-δένδρα. Οργάνωση αρχείων σύμφωνα με δευτερεύοντα κλειδιά. Μερικά ειδικά θέματα. Συμπίεση, ασφάλεια, κριτήρια σχεδιασμού αρχείων
Βιβλιογραφία
 1. Κοίλιας Χρ., Δομές Δεδομένων και Οργανώσεις Αρχείων, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 1993.
 2. Μανωλόπουλος Ι., Δομές Δεδομένων μια προσέγγιση με Pascal, Art of Text, Θεσ/νίκη, 1998.
 3. Wirth N., Αλγόριθμοι και δομές δεδομένων, Κλειδάριθμος, 1990
 4. Λουκάκης, Μ., Δομές δεδομένων-αλγόριθμοι, Σοφία, 2005
 5. Horowitz Ε., Sahni S., Fundamentals of Data Structures, Computer Science Press, 1988
 6. KingstonJ.H., Algorithms and Data Structures, Pearson Education (US), 1997
 7. Aho A.V., Hopcroft J.E., Ullman J.D., Data Structures and Algorithms, Pearson Education Limited, 1982.